CM Trade

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับโบนัส

ดาวน์โหลด

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามมีให้เพื่อความสะดวกของคุณและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น CM Trade ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง เนื้อหาหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกหรือลิงก์ที่ตามมา และไม่รับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้เนื้อหานี้หรือเนื้อหาอื่นใด ไซต์เหล่านี้ไม่ได้ควบคุมโดย CM Trade และอาจไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือการเข้าถึงของ CM Trade โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

1. อินเทอร์เน็ตขัดข้อง:

เนื่องจาก CM Trade ไม่สามารถควบคุมความสามารถของสัญญาณ การรับสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตและความน่าเชื่อถือของเราเตอร์ โครงสร้างของอุปกรณ์ของลูกค้าหรือการเชื่อมต่อ CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการสื่อสาร การบิดเบือนหรือความล่าช้าใน ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

2. ความเสี่ยงด้านตลาดและการซื้อขายออนไลน์:

โลหะมีค่าและธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดดูรายละเอียดในสัญญาของลูกค้า ไม่ว่าการซื้อขายออนไลน์จะสะดวกหรือมีประสิทธิภาพเพียงใด ก็ไม่สามารถลดความเสี่ยงของโลหะมีค่าและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. การป้องกันด้วยรหัสผ่าน:

ลูกค้าต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายได้ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับคำแนะนำทั้งหมดที่ส่งทางอีเมลและสำหรับคำแนะนำทั้งหมดที่ส่งไปยัง CM Trade ทางอีเมล ทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แม้ว่าจะออกโดยบุคคลที่สาม คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้วยรหัสผ่านและหมายเลขบัญชีของลูกค้าตาม คำตัดสินของ CM Trade ฉันเชื่อว่าเป็นการอนุญาตที่ผิวเผิน CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตที่ชัดเจนนี้ และไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำหรือการไม่ดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้

4. การอ้างอิงผิดพลาด:

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดด้านราคาหรือธุรกรรมบางอย่าง CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อมาร์จิ้น ยอดคงเหลือ กำไรและขาดทุนที่ไม่เพียงพอ และ/หรือตำแหน่งในบัญชีที่เกิดจากข้อผิดพลาดนี้ ข้อผิดพลาดเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ใบเสนอราคาที่ไม่ถูกต้องของเทรดเดอร์ ใบเสนอราคาที่ไม่ได้อยู่ที่ราคาตลาดต่างประเทศ หรือข้อผิดพลาดในการเสนอราคา (เช่น ปัญหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่าย หรือข้อมูลที่ผิดพลาดโดยบุคคลที่สาม) เมื่อวางคำสั่ง ให้เผื่อเวลาให้เพียงพอในการดำเนินการตามคำสั่งและเวลาที่ระบบจะคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการ คำสั่งที่มีราคาดำเนินการหรือการตั้งค่าคำสั่งที่ใกล้กับราคาตลาดมากเกินไป อาจทำให้คำสั่งอื่น ๆ (โดยไม่คำนึงถึงประเภทคำสั่ง) หรือออกการแจ้งเตือนมาร์จิ้น CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อการแจ้งเตือนมาร์จิ้น ยอดคงเหลือในบัญชี หรือตำแหน่งในบัญชี เนื่องจากระบบมีเวลาไม่เพียงพอในการดำเนินการตามคำสั่งหรือทำการคำนวณ เนื้อหาข้างต้นไม่ถือเป็นรายการเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีของใบเสนอราคาหรือข้อผิดพลาดในการดำเนินการ CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างใบเสนอราคาและข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรมสามารถแก้ไขได้โดย CM Trade เท่านั้นที่ ดุลยพินิจของตน ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้น ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ CM Trade จากอันตราย

5. ตั้งค่าตราประทับ:

อินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อล่าช้า และข้อผิดพลาดในใบเสนอราคาบางครั้งทำให้ใบเสนอราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย CM Trade ไม่สะท้อนราคาตลาดแบบเรียลไทม์อย่างถูกต้อง "ตั้งค่าการประทับตรา" และ "การตัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ" หรือการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาเพื่อผลกำไรเนื่องจากความล่าช้าของการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่สามารถมีอยู่ในตลาด OTC ที่ลูกค้าซื้อและขายโดยตรงจากตัวแทนจำหน่าย CM Trade ไม่อนุญาตให้ลูกค้าดำเนินการตั้งค่าดังกล่าวบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท การค้าที่อาศัยโอกาสในการป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากความล่าช้าของราคาอาจถูกกลับรายการ CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมข้างต้น CM Trade อาจกำหนดให้ผู้ค้าต้องแทรกแซงหรืออนุมัติคำสั่งซื้อทั้งหมดและหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้าที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจ CM Trade CM Trade สามารถแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการประทับตราหรือการปรับราคาได้อย่างอิสระ CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนจนกว่าปัญหาข้างต้นจะสามารถแก้ไขได้ การดำเนินการหรือการแก้ไขใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้จะไม่สร้างความเสียหายหรือทำให้ CM Trade สละอำนาจหรือการชดเชยใดๆ ที่มีต่อลูกค้าและพนักงานของบริษัท

6. ราคา การดำเนินการคำสั่งและการจัดการแพลตฟอร์ม

CM Trade ห้ามมิให้มีการบิดเบือนราคา การดำเนินการ และแพลตฟอร์มในทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัด หาก CM Trade สงสัยว่ามีการจัดการบัญชีใดๆ CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและตรวจสอบบัญชี และหักกำไรจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากบัญชีที่น่าสงสัย CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในบัญชีที่เกี่ยวข้อง สำหรับบัญชีที่สงสัยว่าถูกดัดแปลง CM Trade อาจกำหนดให้ผู้ค้าต้องแทรกแซง อนุมัติคำสั่งซื้อ และยุติบัญชีของลูกค้าที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว สำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประทับตราและ/หรือการจัดการ CM Trade นั้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ CM Trade อาจรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของบริษัท การดำเนินการหรือการลงมติใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ได้ยกเว้นหรือบั่นทอนสิทธิ์หรือการชดใช้ของ CM Trade ต่อลูกค้าและพนักงาน ซึ่งทั้งหมดนี้สงวนไว้โดยชัดแจ้ง

7. การเปิดเผยข้อมูลการล้มละลาย

ธุรกรรมของลูกค้ากับ CM Trade ไม่ได้ดำเนินการในการแลกเปลี่ยน เมื่อ CM Trade ล้มละลาย ลูกค้าอาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการชำระคืนตามลำดับความสำคัญเพื่อกู้คืนจาก CM Trade เกี่ยวกับเงินฝากหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำธุรกรรม หากไม่มีการชำระคืนตามลำดับความสำคัญ ลูกค้าจะเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและจะได้รับการชดเชยกับเจ้าหนี้รายอื่นหลังจากชำระค่าเรียกร้องลำดับความสำคัญเหล่านั้นแล้วเท่านั้น

8. หากลูกค้าให้การอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการจัดการบัญชีของเขาแก่บุคคลที่สาม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้แนะนำ") ไม่ว่าจะด้วยวิธีที่เป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระ CM Trade จะไม่ทำการตัดสินใจใด ๆ ให้กับลูกค้า เลือกที่จะรับผิดชอบ หรือให้คำแนะนำใดๆ CM Trade ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผู้แนะนำธุรกรรม CM Trade ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียให้กับลูกค้าเนื่องจากการกระทำของผู้แนะนำธุรกรรม CM Trade ไม่ได้ให้การสนับสนุนหรืออนุมัติโดยตรงสำหรับการดำเนินการของธุรกรรม ผู้แนะนำ หากลูกค้าอนุญาตให้ผู้แนะนำลูกค้าจัดการบัญชีของเขา ลูกค้าต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

9. CM Trade ไม่ได้ควบคุม และไม่สนับสนุนหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของโลหะมีค่าและธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลหรือคำแนะนำที่ลูกค้ามีหรือจะได้รับจากผู้แนะนำหรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่ -CM Trade พนักงานเรื่องเพศ (ดูการเปิดเผยข้อมูลของผู้แนะนำ) หากผู้แนะนำหรือบุคคลที่สามอื่นใดให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับโลหะมีค่าและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นให้กับลูกค้า ลูกค้าเข้าใจดีว่าผู้แนะนำหรือบุคคลภายนอกต่างๆ รวมถึงผู้ขายซึ่งขายระบบการซื้อขาย หลักสูตร การวิจัยหรือการอ้างอิง อาจหรืออาจไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ ลูกค้าควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ รวมถึงการได้รับความยินยอมจากรัฐบาลหรือฝ่ายอื่นๆ เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นใดที่ต้องปฏิบัติตามในภูมิภาคหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว และชำระภาษีซ้อนในพื้นที่อันเนื่องมาจากการใช้งาน ของแพลตฟอร์มนี้สำหรับการทำธุรกรรม ภาษีศุลกากร และจำนวนเงินอื่นๆ เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มนี้จะถือว่าลูกค้าได้ประกาศและรับประกันต่อ CM Trade ว่าเขาได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ โปรดปรึกษาที่ปรึกษามืออาชีพเป็น

10. ลูกค้าทุกคนต้องตระหนักว่าการรับประกันการคืนสินค้านั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้ CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ที่ทำโดย CM Trade พนักงาน และ/หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษร

11. แพลตฟอร์มนี้ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้าที่ผิดกฎหมายทั้งหมดหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การลักลอบขนสินค้า การติดสินบนเชิงพาณิชย์ และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ เราจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการกำหนดแผนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการปกป้องสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้ใช้ หากพบธุรกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ ไซต์นี้จะดำเนินการต่างๆ หมายถึง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับบัญชี การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เราไม่รับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้าที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้ควรให้ความสนใจกับเรื่องต่อไปนี้:
ห้ามมิให้ผู้อื่นยืมบัญชีของผู้ใช้เอง
ห้ามให้เช่าหรือให้ยืมเอกสารประจำตัวของผู้ใช้เอง
ห้ามให้เช่า ให้ยืม หรือเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น บัญชีของผู้ใช้เอง บัตรธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝาก รหัสผ่าน
ผู้ใช้ควรร่วมมืออย่างจริงจังกับแพลตฟอร์มเพื่อระบุลูกค้า
เมื่อเลือกแพลตฟอร์ม ให้เลือกและใช้สถาบันการเงินบุคคลที่สามที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับกิจกรรมการชำระเงิน

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน
ดาวน์โหลดเลย

CM Trade Mobile App

ปฏิทินเศรษฐกิจ

เพิ่มเติม