CM Trade

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับโบนัส

ดาวน์โหลด

CM Trade ตกลงว่าลูกค้ามีบัญชีและอาจให้ธุรกรรมการซื้อและขายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD สินค้าโภคภัณฑ์แก่ลูกค้าผ่านหรือผ่านบัญชี CM Trade ของลูกค้า

1. ข้อกำหนดและคำชี้แจง คำว่า "CM Trade" รวมถึง CM Trade Limited และบริษัทในเครือและสำนักงานสาขา ผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมาย คำว่า "ลูกค้า" หมายถึงคู่สัญญา (หรือคู่สัญญา) ที่ทำข้อตกลงนี้ คำว่า "ข้อตกลง" รวมถึงข้อตกลงหรือการอนุญาตอื่นๆ ทั้งหมดที่ลูกค้าทำขึ้นเมื่อใดก็ได้ เพื่อรักษาบัญชี CM Trade ของตน หัวข้อย่อหน้าของข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง ไม่จำกัดหรือกระทบต่อการใช้งานและความหมายของบทบัญญัติวรรค

2. ผลผูกพัน ข้อตกลงนี้ (รวมถึงคำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยง คำเตือนลูกค้า ข้อตกลงลูกค้านี้ และแอปพลิเคชันการเปิดบัญชี) จะยังคงมีผลบังคับใช้และครอบคลุมบัญชีทั้งหมดที่เปิดหรือเปิดใหม่โดยลูกค้าที่ CM Trade เมื่อใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึง ของการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของ CM Trade หรือผู้สืบทอด ผู้มอบหมาย หรือบริษัทในเครืออื่นๆ ในกรณีของการควบรวมกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ข้อตกลงนี้ (รวมถึงการอนุญาตใด ๆ ) จะเป็นประโยชน์ต่อ CM Trade หรือผู้สืบทอดหรือผู้ได้รับมอบหมายอื่น ๆ และจะมีผลบังคับใช้สำหรับลูกค้าและผู้สืบทอด ตัวการ ผู้ดูแลระบบ กฎหมาย ผู้แทน ทายาท และผู้โอนผูกพัน ลูกค้าอนุมัติธุรกรรมทั้งหมดกับ CM Trade ก่อนวันที่ของข้อตกลงนี้ และตกลงว่าสิทธิ์หรือภาระผูกพันของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

3. การยอมรับข้อตกลง เฉพาะเมื่อ CM Trade ยืนยันและอนุมัติข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้สามารถถือว่าได้รับการยอมรับจาก CM Trade หรือกลายเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันระหว่างลูกค้าและ CM Trade

4. การอนุญาตการซื้อขาย CM Trade สามารถจับคู่และ/หรือวางตลาดกับคำสั่งซื้อและขายของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด CM Trade ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับบัญชีลูกค้ากับคู่สัญญา เช่น ธนาคาร สถาบัน หรือผู้เข้าร่วมอาวุโสตามคำแนะนำซอฟต์แวร์เครื่องมือพูด การเขียนและการซื้อขายของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าจะคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร CM Trade ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการคำสั่งซื้อทั้งหมดกับคู่สัญญา เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้เข้าร่วมอาวุโสที่ CM Trade เห็นสมควร CM Trade มีสิทธิที่จะพึ่งพาการสื่อสารหรือคำแนะนำทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้า คำแนะนำซอฟต์แวร์ด้วยวาจา เขียนและซื้อขายเครื่องมือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับผิดชอบทางกฎหมาย (ผู้มีอำนาจ) ตราบใดที่ CM Trade ยังไม่ได้รับ การอนุมัติการแจ้งเตือนของลูกค้า บุคคลไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าอนุญาตให้ CM Trade พึ่งพาและดำเนินการตามคำสั่ง การอนุญาต หรือข้อมูลที่ดูเหมือนจะได้รับจากบุคคลที่ได้รับอนุญาต วิธีการที่ได้ผล ได้แก่ การส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการรับเอกสารแฟกซ์ที่ลูกค้าอนุมัติ ดังนั้น ลูกค้าตกลงว่า (i) CM Trade ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามคำสั่ง และคำสั่งนั้นถือเป็นคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยผู้มีอำนาจโดยไม่พิจารณาถึงความถูกต้องของคำสั่งนั้น (ii) ไม่ว่าในกรณีใด CM Trade จะทำ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งหรือลายเซ็นของแต่ละกรณี (iii) ในกรณีของ CM Trade ที่กระทำโดยสุจริตและปราศจากความประมาทเลินเล่อลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดจากคำแนะนำที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทน พนักงาน หรือตัวแทนใดๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง คดีความหรือความต้องการใดๆ และรับประกันว่า CM Trade จะไม่รับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าชดเชย และ CM Trade จะไม่ทำให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากสถานการณ์ข้างต้น รวมถึงที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก CM Trade การกระทำจริง การกระทำที่ล่าช้าหรือการปฏิเสธที่จะดำเนินการ คำสั่งหรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้ามอบให้กับ CM Trade รวมถึงคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการฉ้อโกงที่ได้รับจากพนักงาน ตัวแทน หรือตัวแทนของลูกค้า แม้ว่า คำสั่งไม่ได้รับจากลูกค้าที่ได้รับอนุญาต CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าทำในแต่ละครั้ง CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนและ/หรือจำนวนตำแหน่งทั้งหมดที่ได้รับหรือถือโดยลูกค้า CM Trade จะพยายามดำเนินการตามคำสั่งที่เลือกยอมรับตามคำแนะนำจากคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อใด ๆ หรือรับประกันการป้องกันความเสี่ยงของตลาด อย่างไรก็ตาม CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์ การกระทำ หรือการละเลยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมของ CM Trade ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล่าช้าในการส่งคำสั่งซื้อหรือข้อมูลอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการส่งหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารหรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความไม่ถูกต้อง

5. ข้อบังคับของรัฐบาล คู่สัญญา และระบบระหว่างธนาคาร ธุรกรรมทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ กฎ และระเบียบข้อบังคับของคู่สัญญาหรือตลาดระหว่างธนาคารอื่น ๆ (และองค์กรหักบัญชี หากมี) ที่ดำเนินการธุรกรรม ข้อบังคับ ศุลกากร การใช้งาน คำตัดสินและการตีความ และการบังคับใช้กฎหมายฮ่องกงที่บังคับใช้ทั้งหมด หากพระราชกฤษฎีกาใด ๆ ผ่านไปหลังจากนั้น หรือข้อบังคับใด ๆ ที่หน่วยงานของรัฐบังคับใช้ มีผลผูกพันกับ CM Trade ส่งผลหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดที่ได้รับผลกระทบจะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ด้วยพระราชกฤษฎีกา ระเบียบข้อบังคับ และ ข้อกำหนดอื่น ๆ และข้อกำหนดที่แก้ไขจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ลูกค้ารับทราบว่าธุรกรรมทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบดังกล่าว

6 ความยินยอมในการซื้อขายข้ามแดน ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าสถานการณ์ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น กล่าวคือ พนักงานขาย ผู้อำนวยการ บริษัทในเครือ บริษัทในเครือ พนักงาน ธนาคารหรือพนักงานธนาคาร ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CM Trade นายหน้าและ CM ตัวการค้าเองอาจเป็นนายหน้าคู่สัญญาหรือตัวการของธุรกรรมที่ดำเนินการโดยบัญชีลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการธุรกรรมข้างต้นภายใต้กฎหรือข้อบังคับที่เป็นไปได้ของธนาคาร สถาบัน การแลกเปลี่ยนหรือค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่อาจกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขในการดำเนินการคำสั่งซื้อและขาย

7. การชำระบัญชีและการชำระหนี้
หากสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น:
(a) การเสียชีวิตของลูกค้าหรือคำตัดสินของศาลว่าไร้ความสามารถ;
(b) ไฟล์ของลูกค้าสำหรับการล้มละลายหรือแต่งตั้งผู้ดูแลหรือลูกค้าแสวงหาการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันโดยอัตโนมัติ
(c) ยึดบัญชีใดๆ ที่ลูกค้าถือไว้กับ CM Trade;
(d) มาร์จิ้นไม่เพียงพอหรือ CM Trade กำหนดว่าหลักประกันใด ๆ ที่ใช้เพื่อปกป้องบัญชีของลูกค้าหนึ่งบัญชีหรือมากกว่านั้นไม่เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยบัญชีโดยไม่คำนึงถึงราคาตลาดในปัจจุบัน
(e) ลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นแก่ CM Trade ภายใต้ข้อตกลงนี้;
(f) สถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ CM Trade ควรใช้มาตรการป้องกัน CM Trade มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(i) ใช้เงินทุนหรือทรัพย์สินที่ CM Trade เก็บไว้หรือควบคุมในนามของลูกค้าเพื่อชดเชยหนี้ของลูกค้าที่เป็นหนี้ CM Trade โดยตรงหรือโดยการให้การค้ำประกัน
(ii) ซื้อหรือขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและคำสั่งซื้อ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่ถือไว้สำหรับลูกค้า;
(iii) ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ใดๆ หรือทั้งหมด หรือสัญญาอื่นใดที่ทำขึ้นในนามของลูกค้า การดำเนินการใด ๆ ข้างต้นอาจไม่ใช่เงื่อนไขของการเรียกมาร์จิ้นหรือมาร์จิ้นคอล หรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ตัวแทนส่วนตัวของลูกค้า ผู้สืบทอด ผู้ตัดสิน หรือผู้โอน ฯลฯ ของการตัดสินใจซื้อหรือขาย ไม่ว่าจะหรือ ไม่ใช่ผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องคือลูกค้าเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวหรือเป็นเจ้าของร่วมกัน ชำระสถานะซื้อหรือขายของลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างของราคาหรือราคาเดียวกับที่ CM Trade ตัดสินว่าเป็นประโยชน์ในการปกป้องหรือลดตำแหน่งที่มีอยู่ของลูกค้า ตามดุลยพินิจและดุลยพินิจของ CM Trade พฤติกรรมการซื้อและขายที่อธิบายไว้ในที่นี้สามารถดำเนินการผ่านระหว่างธนาคารหรือตลาดการค้าอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเป็นประจำหรือขายแบบส่วนตัวผ่านการประมูลสาธารณะ และ CM Trade สามารถซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้อง สิทธิไถ่ถอน.จำกัด. เมื่อได้รับการร้องขอจาก CM Trade ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการค้างชำระของบัญชีของเขาเมื่อใดก็ได้ และจะต้องรับผิดชอบต่อการค้างชำระที่เหลืออยู่เมื่อใดก็ได้เมื่อบัญชีของเขาถูกปิดทั้งหมดหรือบางส่วนโดย CM Trade หรือตัวมันเอง หากเงินที่ได้รับจากการชำระบัญชีภายใต้การอนุญาตนี้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระให้กับ CM Trade ลูกค้าจะชำระยอดค้างชำระ หนี้คงค้างทั้งหมด และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องทันทีเมื่อมีการร้องขอ (คำนวณดังนี้: CM Trade ที่ ช่วงเวลานั้น Prime Bank Prime Rate บวก 3% หรืออัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) และค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินทั้งหมด รวมทั้งค่าทนายความ ค่าพยาน ค่าเดินทาง ฯลฯ หาก CM Trade ชำระค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินเนื่องจากบัญชีของลูกค้า ลูกค้าก็ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย CM Trade อาจรวมบัญชีภายใต้ชื่อลูกค้าและหักกลบกับยอดเดบิตระหว่างบัญชีโดยใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว

8. ลูกค้าที่รับความเสี่ยงถือว่าการลงทุนในธุรกรรมที่มีเลเวอเรจหรือเลเวอเรจเป็นการเก็งกำไรและมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงที่จะขาดทุนเกินเงินฝากหลักประกันเท่านั้น ลูกค้าเข้าใจดีว่าเนื่องจากความต้องการมาร์จิ้นที่ต่ำโดยทั่วไปสำหรับการซื้อขาย CFD ของ Forex และสินค้าโภคภัณฑ์ การเคลื่อนไหวของราคาใน Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมาก ซึ่งอาจเกินการลงทุนของลูกค้าและเงินฝากหลักประกัน ลูกค้ารับประกันว่าเขาเต็มใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ทางการเงินหรืออย่างอื่น และลูกค้าตกลงที่จะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการซื้อขายหรือคำแนะนำที่ทำโดย CM Trade หรือพนักงาน ตัวแทน หรือตัวแทน จะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายของการซื้อขาย ลูกค้าตระหนักดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขาย Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ ลูกค้ารับทราบว่าไม่ได้รับการรับประกันดังกล่าวจาก CM Trade หรือตัวแทนหรือผู้แนะนำหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ลูกค้าเกี่ยวข้องกับธุรกรรม CM Trade และไม่ได้ทำข้อตกลงนี้ตามการรับประกันดังกล่าว

9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ หากลูกค้าสั่งให้ CM Trade ลงนามในธุรกรรมสกุลเงิน:
(a) กำไรหรือขาดทุนใด ๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาจะตกเป็นภาระของลูกค้าทั้งหมด;
(b) เงินฝากมาร์จิ้นเริ่มต้นหรือที่ตามมาทั้งหมดจะถูกกำหนดเป็นดอลลาร์สหรัฐในจำนวนที่กำหนดโดย CM Trade ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว
(c) กลุ่ม Luohui ได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเงินในบัญชีลูกค้าออกหรือเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD สินค้าโภคภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในราคาที่กำหนดในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวตามราคา CFD ของอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอยู่ เงินประกัน

10. ความรับผิดชอบของ CM Trade CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าของการส่งคำสั่งซื้อเนื่องจากความล้มเหลวในการส่งหรือการสื่อสาร ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเหตุผลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการคาดการณ์ของ CM Trade CM Trade จะรับผิดชอบเฉพาะการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ CM Trade โดยจงใจ หรือการฉ้อโกง CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้แนะนำหรือผู้เข้าร่วมรายอื่นที่ทำงานโดย CM Trade ตามข้อตกลงนี้

11. คำชี้แจงและการยืนยันรายงานการยืนยันคำสั่งซื้อและใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้าจะถือว่าถูกต้อง สิ้นสุด และมีผลผูกพันกับลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับรายงานบนแพลตฟอร์ม CM Trade หรือโดยวิธีอื่นภายในหนึ่งวัน คัดค้านและยืนยันทันที ในการเขียน. การเรียกหลักประกันถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน เว้นแต่จะมีการคัดค้านทันทีเป็นลายลักษณ์อักษร แทนการยืนยันธุรกรรมทางไปรษณีย์ CM Trade จะให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อดูบัญชีของพวกเขาได้ตลอดเวลา ของลูกค้าควรส่งการคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่สำนักงานล่าสุดที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ CM Trade ที่อยู่อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว โปรดขอใบเสร็จรับเงิน หากไม่มีข้อโต้แย้ง การดำเนินการทั้งหมดที่ดำเนินการโดย CM Trade หรือผู้แนะนำก่อนที่ลูกค้าจะได้รับรายงานข้างต้นจะถือว่าได้รับการอนุมัติ ความล้มเหลวของลูกค้าในการรับการยืนยันธุรกรรมจะไม่ทำให้เขาพ้นจากภาระหน้าที่ในการคัดค้านข้างต้น โปรดดูที่ "การยินยอมให้ส่งการยืนยันธุรกรรมและการเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

12. รายงานการสื่อสาร คำชี้แจง ประกาศ และการสื่อสารอื่นๆ อาจถูกส่งไปยังอีเมลของลูกค้า ที่อยู่ในแบบฟอร์มใบสมัครหรือที่อยู่อื่นที่ระบุโดยลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึง CM Trade เป็นครั้งคราว การสื่อสารทั้งหมดที่ส่งไปนั้น ไม่ว่าจะทางไปรษณีย์ โทรเลข หรืออย่างอื่น เมื่อวางไว้ในหน่วยงานไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับโดยหน่วยงานผู้ส่ง จะถือว่าส่งโดย CM Trade และถือว่าได้ส่งถึงลูกค้าแล้ว ไม่ว่าหรือ ไม่ใช่ลูกค้าที่ได้รับจริง

13. ค่าธรรมเนียม ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมผู้แนะนำ ค่าคอมมิชชันและบริการพิเศษหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะของพรีเมียมและส่วนลด ค่าธรรมเนียมใบแจ้งยอด ค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน ค่าธรรมเนียมการยกเลิกคำสั่งซื้อ ฯลฯ) ที่เกิดจากบริการ ให้บริการโดย CM Trade ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ค่าธรรมเนียม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสถาบันระหว่างธนาคาร ธนาคาร ตลาดสัญญา หรือองค์กรกำกับดูแลหรือกำกับดูแลตนเองอื่นๆ) CM Trade อาจเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับ CM Trade สำหรับยอดค้างชำระ (คำนวณดังนี้: อัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารหลักของ CM Trade บวก 3% หรืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายกำหนด แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเหล่านี้จะถูกชำระโดยลูกค้าเมื่อเกิดขึ้น หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ CM Trade แต่เพียงผู้เดียว ลูกค้าอนุญาตให้ CM Trade ระงับค่าธรรมเนียมข้างต้นจากบัญชีของเขา ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการโอนที่กำหนดโดย CM Trade เมื่อเขาสั่งให้ CM Trade โอนตำแหน่งที่เปิดอยู่ในบัญชี เงินทุน และ/หรือทรัพย์สินไปยังสถาบันอื่น CM Trade ยืนยันว่าราคาทั้งหมดที่เสนอให้กับลูกค้าไม่รวมเบี้ยประกันภัยและส่วนลด ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขาย ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินแบบพรีเมียมหรือให้ส่วนลด รวมทั้งการซื้อหรือขาย ค่าพรีเมียมหรือส่วนลดจะถูกปรับเป็นประจำ ขอแนะนำให้ลูกค้าอ่านการแก้ไขออนไลน์ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บจากการทำธุรกรรมหรือผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการซื้อขาย ลูกค้าตกลงที่จะหักหรือหักภาษีหรือค่าธรรมเนียมเหล่านี้โดยตรงจากบัญชีของลูกค้าเมื่อถึงกำหนด

14. การฝากและถอนหลักประกัน ลูกค้าจำเป็นต้องจัดหาและรักษาจำนวนมาร์จิ้นที่กำหนดโดย CM Trade เป็นครั้งคราวไปยัง CM Trade จำนวนมาร์จิ้นนี้อาจสูงหรือต่ำกว่าที่คู่สัญญากำหนด CM Trade อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมาร์จิ้นเมื่อใดก็ได้ ลูกค้าตกลงว่าเมื่อ CM Trade ทำการร้องขอเพื่อทำการชดเชยในทันที และเพื่อตอบสนองความต้องการมาร์จิ้นทั้งหมดโดยทันทีโดยวิธีการโอนที่กำหนดโดย CM Trade และค่าใช้จ่ายในการโอนเงินและกระบวนการโอนใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ลูกค้าเข้าใจดีว่า CM Trade ต้องการเวลาในการประมวลผลการฝากเงินของลูกค้า ลูกค้าอาจไม่สามารถใช้หลักประกันที่ฝากใหม่เป็นเงินฝากสำหรับสถานะใหม่ได้ทันที และอาจไม่สามารถใช้เป็น Margin Call ได้ ลูกค้าตกลง แบกรับทั้งหมดเนื่องจากการล้มเหลวในทันที เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเรียกมาร์จิ้นและเผชิญกับการสูญเสียการบังคับชำระบัญชี การสูญเสียอาจเกินเงินฝากเริ่มต้นที่ลงทุนโดยลูกค้า CM Trade อาจชำระบัญชีของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ แม้ว่า CM Trade จะไม่ใช้สิทธิ์นี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าได้สละสิทธิ์นี้ ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ผ่านมาของ CM Trade จะไม่ป้องกัน CM Trade จากการเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นด้านบนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ลูกค้ามีสิทธิ์แจ้ง CM Trade ให้ถอนเงินสดคงเหลือที่ระบุได้ตลอดเวลา และลูกค้าตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโอนเงินและโอนเงินใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบ ของลูกค้า ลูกค้าเข้าใจดีว่า CM Trade ต้องการเวลาในการดำเนินการถอนเงินของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าอาจไม่ได้รับจำนวนเงินที่ถอนทันที ลูกค้าตกลงที่จะไม่ถือ CM Trade รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการถอนเงินของตนเองในเวลาที่เหมาะสม ลูกค้ายืนยันว่าเมื่อมีการขอถอนเงิน CM Trade จะหักจำนวนเงินออกจากยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าทันที

15. บัญชีร่วม หากมีบุคคลธรรมดามากกว่าหนึ่งคนใช้ข้อตกลงนี้ในฐานะลูกค้า บุคคลธรรมดาเหล่านี้ตกลงที่จะร่วมกันรับผิดชอบข้อตกลงนี้ร่วมกันและเป็นรายบุคคล ในการเปิดบัญชีร่วม เจ้าของบัญชีแต่ละรายจะต้องเซ็นสำเนาเอกสารแสดงตนและตัวอย่างลายเซ็นจะใช้สำหรับการตรวจสอบ นอกจากนี้ การถอน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการปิดบัญชีจะต้องกรอกในแบบฟอร์มที่ CM Trade ให้มา และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องจะต้องลงนามและส่งคืนโดยผู้ถือบัญชีแต่ละราย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ทางการของ CM Trade บัญชีร่วมที่ถือโดยเจ้าของบัญชีมากกว่าหนึ่งคน (“ผู้ถือบัญชีร่วม”):
(a) ความรับผิดชอบและภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้จะถือเป็นการร่วมกันและหลายฝ่ายแต่เพียงผู้เดียว และการกำหนดใดๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้กับผู้ถือบัญชีร่วมแต่ละราย
(b) ยืนยันสิทธิ์ในการจัดการกับบัญชีอย่างอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการธุรกรรม และรับจดหมายโต้ตอบและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
(c) สิทธิในการรับหรือถอนเงินหรือฝากเงินในนามของบัญชี;
(d) ดำเนินการข้อตกลงในบัญชีและทำธุรกรรมกับ CM Trade ตามดุลยพินิจของตน CM Trade มีสิทธิ์กำหนดให้ฝ่ายบัญชีดำเนินการร่วมกันในเรื่องบัญชี CM Trade มีสิทธิ์ไล่เบี้ยและควบคุมสิทธิ์และผลประโยชน์ของบัญชีร่วมของผู้ถือบัญชีร่วมแต่ละรายหรือบัญชีร่วมที่เกี่ยวข้องกับหนี้คงค้างทั้งหมดของบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เจ้าของบัญชีร่วมเสียชีวิตหนึ่งรายขึ้นไป CM Trade จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องแสดงใบมรณะบัตร ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนถึงวันที่แจ้งจะถูกหักออกจากบัญชี ให้ถือว่าเจ้าของบัญชีร่วมแต่ละคนมีส่วนแบ่งเท่ากัน

16. การสละสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่สามารถยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่การสละสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยลูกค้าและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ CM Trade กระบวนการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายกับข้อตกลงใด ๆ หรือความล้มเหลวของ CM Trade หรือตัวแทนอื่น ๆ ในการยืนยันสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงภายใต้สถานการณ์ใด ๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ จะไม่ถูกตีความโดยอ้อมเป็นการสละสิทธิ์หรือการปรับเปลี่ยนสิทธิ์ ห้ามยอมรับหรือบังคับใช้ข้อตกลงหรือคำสั่งด้วยวาจา

17. การยุติข้อตกลงนี้จะมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก และลูกค้าสามารถบอกเลิกข้อตกลงเมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่ลูกค้าไม่ได้ถืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ในขณะนั้น ไม่มีหนี้สินใดๆ CM Trade และ CM การรับหนังสือแจ้งการยกเลิกโดยสำนักงานการค้าจริงหรือเมื่อใดก็ตามที่ CM Trade ส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกไปยังลูกค้าจะมีผลตั้งแต่การปิดตลาดในวันที่ได้รับแจ้งโดยมีเงื่อนไขว่า การยกเลิกดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมใดๆ ก่อนหน้านี้ และจะไม่ปลดภาระผูกพันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือปลดลูกค้าจากความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการค้างชำระ

18. ลูกค้าการชดใช้ค่าเสียหายตกลงว่าหากมีการนำหนี้สิน ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ มาสู่ CM Trade เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเต็มที่และทันท่วงที หรือเนื่องจากการรับรองหรือการรับประกันที่ไม่เป็นความจริงหรือถูกต้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ลูกค้าจะชดใช้ค่าเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อ CM Trade หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมาย ลูกค้าตกลงที่จะชำระเงินทันทีแก่ CM Trade สำหรับความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ หากขาดทุนมาจาก:
(i) การกระทำของลูกค้า: การกระทำหรือการละเว้นของลูกค้าหรือผู้อนุญาต;
(ii) ลายเซ็นปลอม: ลายเซ็นปลอมหรือไม่ได้รับอนุญาตในบัญชีหรือเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้;
(iii) ความล้มเหลว: ความล้มเหลวของระบบ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ หรือการหยุดทำงานของระบบ หรือการหยุดทำงานของระบบ (ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของลูกค้าหรือของ CM Trade)
(iv) ความล่าช้า: ความล่าช้า ความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดในการดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ
(v) ข้อมูล: CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใด ๆ ข้างต้นหรือชดเชยการสูญเสียคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ที่ได้รับจากลูกค้า

19. การรับทราบลูกค้าอ้างอิงธุรกรรม
(i) คำแนะนำด้านการตลาดและข้อมูลที่ให้กับลูกค้าโดย CM Trade หรือบุคคลภายในของบริษัทอื่นใด ไม่ถือเป็นคำเชิญให้ซื้อหรือขายสัญญา CFD ของอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์ หรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายสัญญา CFD ของสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(ii) การรับรองและข้อมูลดังกล่าว แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับแหล่งที่เชื่อโดย CM Trade ว่าเชื่อถือได้ แต่อาจอิงตามความคิดเห็นของนายหน้าแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการยืนยัน
(iii) CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือคำแนะนำในการซื้อขายที่มอบให้กับลูกค้า และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว ลูกค้ารับทราบว่า CM Trade และ/หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ บริษัทในเครือ บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนอาจถือ CFD การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ หรือตั้งใจที่จะซื้อหรือขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ และการทำธุรกรรมดังกล่าวจะได้รับคำแนะนำจากตลาดด้วย ตำแหน่งทางการตลาดของ CM Trade หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ บริษัทในเครือ บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนที่กล่าวถึงข้างต้นอาจไม่สอดคล้องกับคำแนะนำที่ได้รับจากลูกค้าจาก CM Trade ลูกค้ารับทราบว่า CM Trade ไม่รับประกันเกี่ยวกับผลกระทบทางภาษีหรือการปฏิบัติต่อสัญญา

20. ลูกค้ารับรองและรับประกัน:
(ก) ลูกค้ามีจิตใจที่ดี บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถตามกฎหมาย
(b) ลูกค้าขอรับรองในที่นี้ว่าแม้จะมีการพิจารณาคดีที่ตามมาเป็นอย่างอื่น ยกเว้นตามที่ระบุไว้ใน (i) ลูกค้ามีความสามารถเพียงพอในการซื้อขาย Forex และสินค้าโภคภัณฑ์ CFDs;
(c) ลูกค้าไม่ได้ถูกว่าจ้างโดยการแลกเปลี่ยนใด ๆ บริษัท ใด ๆ ที่การแลกเปลี่ยนถือหุ้นทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญ สมาชิกของการแลกเปลี่ยนใด ๆ และหรือ บริษัท ใด ๆ ที่ลงทะเบียนกับการแลกเปลี่ยน ธนาคารใด ๆ สถาบันทรัสต์หรือ บริษัท ประกันภัยเมื่อ ลูกค้ายอมรับการจ้างงานข้างต้น ลูกค้าต้องแจ้งสำนักงานใหญ่ธุรกิจการค้า CM Trade ทันที;
(ง) ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในส่วนข้อมูลของหนังสือเล่มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน ณ วันที่นี้ และลูกค้าจะแจ้งให้ CM Trade ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ
(จ) ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ รวมถึงการได้รับความยินยอมจากรัฐบาลหรือฝ่ายอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามในภูมิภาคหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว รวมทั้งความจำเป็นในการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสองเท่าในท้องถิ่นอันเนื่องมาจากการใช้แพลตฟอร์มนี้สำหรับการทำธุรกรรม หน้าที่ หน้าที่ และจำนวนเงินอื่นๆ เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มนี้จะถือว่าลูกค้าได้ประกาศต่อ CM Trade ว่าเขาได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ โปรดปรึกษาที่ปรึกษามืออาชีพ

21. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ลูกค้าประกาศและรับประกันว่าข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยต่อ CM Trade แสดงถึงสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของลูกค้าอย่างถูกต้อง ลูกค้ารับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าในการกำหนดมูลค่าสุทธิ สินทรัพย์และหนี้สินได้รับการคำนวณอย่างรอบคอบ และหนี้สินจะถูกหักออกจากสินทรัพย์เพื่อกำหนดมูลค่าสุทธิที่ลูกค้าให้ไว้ในข้อมูลทางการเงิน ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ ลูกค้ารวมถึงเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ที่ต่อรองได้ ทรัพย์สินของตัวเอง (ไม่รวมที่อยู่อาศัยหลัก) มูลค่าเงินสดของการประกันชีวิตและสินทรัพย์ที่มีค่าอื่น ๆ ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าในการกำหนดหนี้สิน ลูกค้ารวมถึงตั๋วสัญญาใช้เงินที่จ่ายให้กับธนาคาร (การค้ำประกันหรือการรับประกันที่ไม่ใช่เงินสด) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่จ่ายให้ญาติ เงินให้สินเชื่อจำนองที่ต้องชำระ (ไม่รวมที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐาน) และพันธบัตรอื่น ๆ ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าในการกำหนดสินทรัพย์สภาพคล่อง ลูกค้ารวมเฉพาะสินทรัพย์ที่สามารถทำให้เป็นจริงได้อย่างรวดเร็ว (ภายในหนึ่งวัน) ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าได้ให้ความเอาใจใส่อย่างดีกับส่วนของสินทรัพย์ของลูกค้าที่อาจเป็นเงินทุนที่มีความเสี่ยง ลูกค้ารับรองและประกาศว่าทุนความเสี่ยงหมายถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าเต็มใจที่จะเสี่ยงและแม้การสูญเสียจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า หากสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าเปลี่ยนแปลงเพื่อลดมูลค่าสุทธิ สินทรัพย์สภาพคล่อง และ/หรือทุนความเสี่ยง ลูกค้าตกลงที่จะแจ้ง CM Trade ทันที

22. ไม่มีการรับประกันผลกำไรหรือข้อจำกัดของการสูญเสีย ลูกค้ารับประกันและระบุว่าไม่ได้ทำข้อตกลงแยกต่างหากกับผู้แนะนำของลูกค้าหรือพนักงานหรือตัวแทนของ CM Trade ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในบัญชี CM Trade รวมถึงการรับประกันใดๆ ของความสามารถในการทำกำไรของบัญชีหรือข้อตกลงในการจำกัดความเสียหาย ลูกค้าตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะต้องแจ้งให้ CM Trade ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีถึงข้อตกลงดังกล่าว นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงว่าหากคำชี้แจงใด ๆ ที่ทำโดยบุคคลใดเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้นแตกต่างจากการแสดงที่ลูกค้าได้รับจาก CM Trade ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ CM Trade ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าเข้าใจว่าจะต้องอนุญาตแต่ละธุรกรรมก่อนที่จะดำเนินการแต่ละธุรกรรม เว้นแต่ลูกค้าให้ใบอนุญาตกับบุคคลอื่นโดยการลงนามอนุมัติธุรกรรมของ CM Trade (LPOA) และธุรกรรมที่โต้แย้งใด ๆ จะต้องส่งไปยัง CM ตามข้อกำหนดการแจ้งเตือนของธุรกรรม ข้อตกลง ความสนใจของการค้า ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย CM Trade จากความเสียหายหรือหนี้สินที่เกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถแจ้ง CM Trade ในทันทีถึงข้อพิพาทใดๆ ต้องส่งคำบอกกล่าวภายใต้ข้อนี้ไปที่สำนักงานของ CM Trade

23. การรายงานเครดิต ลูกค้าอนุญาตให้ CM Trade หรือตัวแทนในนามของ CM Trade เพื่อตรวจสอบสถานะเครดิตของลูกค้าและเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดติดต่อ CM Trade ตามความเหมาะสม (ทั้งหมด) ธนาคาร สถาบันการเงิน และเครดิตบูโรที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยัน กลไกข้อมูลลูกค้า ลูกค้าอนุญาตให้ CM Trade ตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนในปัจจุบันและในอดีต และเพื่อติดต่อตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า การแลกเปลี่ยน โบรกเกอร์/ตัวแทนจำหน่าย ธนาคาร และศูนย์ข้อมูลทางกฎหมายตามที่ CM Trade เห็นว่าเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์นี้ หากลูกค้าส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึง CM Trade ลูกค้าอาจได้รับอนุญาตให้คัดลอกบันทึกข้างต้นโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

24. การบันทึก ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าการสื่อสารทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับ CM Trade หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าอาจถูกบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม ลูกค้าตกลงเพิ่มเติมว่าในข้อพิพาทหรือคดีความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือ CM Trade ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจทำใช้บันทึกหรือสำเนาดังกล่าวเป็นหลักฐาน ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่า CM Trade จะลบบันทึกดังกล่าวเป็นประจำตามขั้นตอนทางธุรกิจที่กำหนดไว้

25. เขตอำนาจศาลและความยินยอมของเขตอำนาจศาล ข้อพิพาท ข้อพิพาท หรือการเรียกร้อง การสิ้นสุดเนื่องจากการผิดสัญญาหรือการเป็นโมฆะของสัญญาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการเริ่มในวันที่อนุญาโตตุลาการตามกฎอนุญาโตตุลาการ UNCITRAL ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

26. การแก้ไขข้อตกลง ลูกค้าเข้าใจ ยืนยัน และตกลงว่า CM Trade อาจแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว และ CM Trade จะประกาศการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บนเว็บไซต์ทางการของบริษัทเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าควรตรวจสอบการแก้ไขข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอและตกลงที่จะผูกพันกับพวกเขา

27. Settlement Day and Rollover CFD ของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดจะแสดงในบัญชีของลูกค้าเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันซื้อขาย และจะถูกหักล้างภายใน 48 ชั่วโมงโดยใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินในการจัดส่ง สถานะที่เปิดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 48 ชั่วโมงเว้นแต่ (i) ลูกค้าให้คำแนะนำที่น่าพอใจสำหรับการจัดส่งซึ่งขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมปกติและค่าธรรมเนียมการส่งซ้ำของ CM Trade (ii) CM Trade ยอมรับคำสั่งซื้อของลูกค้า สามารถป้องกันความเสี่ยงต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนและ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตน ลูกค้าควรระบุว่าจะส่งมอบหรือป้องกันความเสี่ยงภายในเที่ยงวันของวันทำการก่อนวันชำระเงินสำหรับ CFD ฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์ หากไม่มีคำแนะนำจากลูกค้าในทันที CM Trade ได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจว่าจะขยายสถานะสกุลเงินในบัญชี CM Trade ทั้งหมดหรือใดๆ ของลูกค้าตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว และความเสี่ยงเป็นภาระของลูกค้า บัญชีของลูกค้าจะถูกหักดอกเบี้ยเมื่อมีการทบยอด CFD ของ Forex และสินค้าโภคภัณฑ์

28. เงินทุน สกุลเงิน และทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งหมดของลูกค้าในข้อตกลงการจำนอง หาก CM Trade หรือบริษัทในเครือถือครองไว้ตลอดเวลาสำหรับลูกค้า (เป็นรายบุคคล ร่วมกับผู้อื่น หรือเป็นผู้ค้ำประกันอื่น ๆ บุคคล) หรือในเวลาใด ๆ โดย CM Trade เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย) ในการครอบครองหรือควบคุม ทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกถือโดย CM Trade เป็นหลักประกันและอาจอยู่ภายใต้สิทธิยึดหน่วงสามัญและสิทธิในการป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาระหน้าที่ของลูกค้าในการ CM Trade ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใน CM Trade หรือไม่ก็ตาม จำนวนบัญชีที่เปิดโดย Trade CM Trade อาจใช้ดุลยพินิจเมื่อใดก็ได้หรือเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้านำเงิน สกุลเงิน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกค้าไปไว้ในหรือโอนไปยังบัญชีใดๆ ของลูกค้า ลูกค้ายังอนุญาตให้ CM Trade จำนำ จำนองใหม่ ลงทุนหรือให้ CM Trade เองหรือฝ่ายอื่น ๆ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ลูกค้าใช้เป็นหลักทรัพย์หรือหลักประกันไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมกับทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่น CM Trade ไม่จำเป็นต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เทียบเท่ากับ CM Trade ที่ส่งมอบให้กับลูกค้ารายอื่นเมื่อใดก็ได้ การอนุญาตนี้ใช้กับบัญชีทั้งหมดที่ถือโดย CM Trade สำหรับลูกค้าและยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์จนกว่าลูกค้าจะชำระบัญชีทั้งหมด (จำนวนเงินที่ค้างชำระ) เต็มจำนวน หรือจนกว่า CM Trade จะออกหนังสือแจ้งการยกเลิกจากสำนักงาน

29. การโอนสิทธิ์ CM Trade อาจให้สิทธิ์หรือภาระผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อตกลงนี้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุมัติล่วงหน้าจากลูกค้า

30. การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง นอกเหนือจากการเปิดเผยมาตรฐานที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้แล้ว ลูกค้าควรตระหนักถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นวิธีการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดในตลาดการเงิน One และเหมาะสำหรับ นักลงทุนและสถาบันที่มีประสบการณ์ บัญชีที่เปิดด้วย CM Trade ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตราส่วนเลเวอเรจสูง (สูงถึง 100 เท่าของสินทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า ซึ่งอาจแก้ไขโดย CM Trade เป็นครั้งคราวหรือตามระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) . เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด เงินทุนสำหรับการเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์จะต้องเป็นกองทุนรวมความเสี่ยง ซึ่งการสูญเสียจะไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อสถานการณ์ทางการเงินของบุคคลหรือสถาบันของลูกค้า หากลูกค้าได้ลงทุนในเครื่องมือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเท่านั้นในอดีต ลูกค้าอาจต้องเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์ก่อนที่จะซื้อและขายอย่างเป็นทางการ ลูกค้าต้องตระหนักว่าหากแนวโน้มตลาดไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังเมื่อทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ CFD ลูกค้าอาจสูญเสียเงินทั้งหมดที่ฝากใน CM Trade เป็นมาร์จิ้นเริ่มต้น หากลูกค้าประสงค์ที่จะดำเนินการลงทุนของลูกค้าต่อไป ลูกค้าต้องยืนยันว่าเงินของลูกค้าเป็นเงินกองทุนที่มีความเสี่ยงอย่างแท้จริง และการสูญเสียเงินทุนเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อไลฟ์สไตล์ของลูกค้าหรือสร้างความเสียหายต่อแผนการเกษียณอายุในอนาคตของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าเข้าใจธรรมชาติและความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการลงทุน CFD สินค้าโภคภัณฑ์ และการขาดทุนที่ลูกค้าได้รับจากการลงทุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สาม

31. การยืนยันอีเมล หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในที่อยู่อีเมลของลูกค้า เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะแจ้งให้ CM Trade ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

32. การยืนยันที่อยู่ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในที่อยู่ติดต่อของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้ง CM Trade ถึงการเปลี่ยนแปลง

33. การอนุมัติการโอนเงิน ลูกค้าตกลงในที่นี้ว่า CM Trade อาจโอนบัญชีที่ลูกค้าถืออยู่ตามลำพังหรือร่วมกับผู้อื่นเข้าและออกจากบัญชีอื่นได้ตลอดเวลาตามคำตัดสินของ CM Trade และบริษัทในเครือ บัญชีลูกค้ากับ CM Trade หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุมัติอื่นๆ หรือบริษัทในเครือ

34. ความยินยอมในการส่งการยืนยันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการเรียกเก็บเงิน ลูกค้าตกลงในที่นี้แทนไปรษณีย์และอีเมล ข้อมูลบัญชีของลูกค้าและการยืนยันธุรกรรมอาจได้รับผ่านแพลตฟอร์ม CM Trade – ลูกค้าจะเข้าสู่ระบบ บัญชีผ่านแพลตฟอร์ม CM Trade ตรวจสอบข้อมูลบัญชีของพวกเขา CM Trade จะเผยแพร่กิจกรรมบัญชีทั้งหมดของลูกค้าและลูกค้าจะได้รับรายงานกิจกรรมบัญชีรายวัน รายเดือน และรายปี (รวมถึงรายงานของธุรกรรมที่ดำเนินการแต่ละรายการ) ข้อมูลบัญชีจะเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน รับการอัปเดตภายใน 24 ชั่วโมง การเผยแพร่ข้อมูลบัญชีในบัญชีออนไลน์ของลูกค้าจะถือว่าได้ส่งการยืนยันธุรกรรมและใบแจ้งยอด ข้อมูลบัญชีจะรวมถึงการยืนยันธุรกรรมพร้อมหมายเลขตั๋ว ราคาซื้อและขาย หลักประกันที่ใช้ จำนวนที่มีสำหรับการซื้อขายมาร์จิ้น รายงานกำไรและขาดทุน และสถานะและคำสั่งซื้อคงค้างทั้งหมด ซึ่งลูกค้าสามารถเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดเวลา แจ้ง CM Trade เพื่อยุติความยินยอมนี้

35. นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CM Trade Limited ("CM Trade") คือการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าตามระเบียบข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเปิดและรักษาบัญชี CFD การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ ,จัดหาที่ปรึกษาทางการเงินและการเงิน ให้บริการ CM Trade มอบการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้อย่างเป็นความลับอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นการอนุมัติทางกฎหมาย CM Trade จะไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลใดๆ เมื่อลูกค้าเปิดหรือรักษาบัญชีซื้อขายกับ CM Trade ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของบริษัทเท่านั้น เช่น การประเมินความต้องการทางการเงินของลูกค้า การประมวลผลธุรกรรมของลูกค้า และข้อกำหนดอื่นๆ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง บริการธุรกรรมทั่วไปและยืนยันตัวตนของลูกค้าตามระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลที่ CM Trade ต้องการให้ลูกค้าระบุเพื่อดำเนินการ ได้แก่:
(a) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัครบัญชีของ CM Trade และแบบฟอร์มอื่นๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขประจำตัวประชาชน อาชีพ ทรัพย์สิน และข้อมูลรายได้ เป็นต้น
(b) ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับลูกค้าและ CM Trade และบริษัทในเครือ
(c) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่รายงานการสำรวจลูกค้า
(ง) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า เช่น เอกสารราชการ หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่

CM Trade จะจำกัดข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับพนักงานที่ติดต่อลูกค้าเพื่อให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องและแนะนำผลิตภัณฑ์ CM Trade ยังอนุญาตเฉพาะการสมัครบัญชีใหม่และผู้ตรวจสอบเครดิตเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของลูกค้าได้รับการเปิดเผยและปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า CM Trade จะไม่ขายหรือให้เช่าชื่อลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลใดๆ

เกี่ยวกับคุกกี้: คุกกี้เป็นอุปกรณ์ติดตามบนฮาร์ดไดรฟ์ของลูกค้าที่สามารถติดตามและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ของลูกค้า CM Trade อาจตั้งค่าและเข้าถึงคุกกี้ CM Trade บนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเพื่อช่วยให้ CM Trade เข้าใจว่าโฆษณาและโปรโมชั่นใดดึงดูดลูกค้าให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CM Trade CM Trade และบริษัทในเครืออาจใช้คุกกี้ในผลิตภัณฑ์และบริการของ CM Trade เพื่อติดตามการเข้าชมของลูกค้าบนเว็บไซต์ CM Trade ข้อมูลที่รวบรวมและแชร์จะไม่เปิดเผยตัวตนและไม่สามารถระบุเป็นรายบุคคลได้

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน
ดาวน์โหลดเลย

เปลี่ยน Markets Mobile App

ปฏิทินเศรษฐกิจ

เพิ่มเติม
เป็น