CM Trade

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับโบนัส

ดาวน์โหลด

CM Tradeเห็นด้วยว่าให้ลูกค้าเปิดบัญชี และอาจให้ลูกค้าซื้อขาย Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านบัญชี CM Trade ของลูกค้า

1.ข้อกำหนดและเงื่อนไข
คำว่า "CM Trade" รวมถึง CM Trade Limited และบริษัทในเครือและสำนักงานสาขา ผู้สืบทอดและผู้รับโอน คำว่า "ลูกค้า" หมายถึงบุคคล (หรือคู่สัญญา) ที่ทำข้อตกลงนี้ คำว่า "ข้อตกลง" รวมถึงข้อตกลงหรือการอนุญาตอื่นๆ ทั้งหมดที่ทำขึ้นโดยลูกค้าทุกรายเมื่อใดก็ได้เพื่อรักษาบัญชี CM Trade ของตน มีการแทรกหัวข้อย่อหน้าของข้อตกลงนี้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง ไม่จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อการใช้และความหมายของบทบัญญัติของย่อหน้านี้

2.ผลการผูกผัน
ข้อตกลงนี้ (รวมถึงข้อความเปิดเผยความเสี่ยง คำเตือนลูกค้า ข้อตกลงลูกค้านี้ และการสมัครเปิดบัญชี) จะยังคงมีผลใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมบัญชีทั้งหมดที่เปิดหรือเปิดใหม่ของลูกค้าที่ CM Trade ได้ทุกเวลา โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของ CM Trade หรือผู้สืบทอด ผู้โอน หรือสถาบันในเครืออื่นๆ หากเกิดการควบรวมกิจการ การควบรวมกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ข้อตกลงนี้ (รวมถึงการอนุญาตใดๆ) จะปรับให้เข้ากับผลประโยชน์ของ CM Trade หรือผู้สืบทอดหรือผู้มอบหมายรายอื่น และจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาท ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้บริหาร ตัวแทนทางกฎหมาย ผู้สืบทอดและผู้โอนมีผลผูกพัน ลูกค้าขออนุมัติการทำธุรกรรมทั้งหมดกับ CM Trade ก่อนวันที่ข้อตกลงนี้ และยอมรับว่าสิทธิหรือภาระผูกพันของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

3.ยอมรับข้อตกลง
หลังจากได้รับการยืนยันและอนุมัติโดย CM Trade แล้ว ข้อตกลงนี้จะถือว่าได้รับการยอมรับโดย CM Trade หรือกลายเป็นสัญญาผูกมัดระหว่างลูกค้ากับ CM Trade

4.การอนุญาตการทำธุรกรรม
CM Trade สามารถจับคู่คำสั่งซื้อและขายของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด/หรือปล่อยที่ตลาด CM Trade ได้รับอนุญาตให้ส่งไปยังคู่สัญญาตามคำสั่งซอฟต์แวร์เครื่องมือการซื้อขายด้วยปากเปล่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้า เช่น ธนาคาร สถาบัน หรือผู้เข้าร่วมระดับสูงทำธุรกรรมซื้อขายฟอเร็กและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับบัญชีลูกค้า ยกเว้นลูกค้าจะคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร CM Trade ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามคำสั่งทั้งหมดกับคู่สัญญาที่ CM Trade เห็นสมควร เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้เข้าร่วมอาวุโส CM Trade มีสิทธิ์ใช้คำสั่งซอฟต์แวร์เครื่องมือการซื้อขายด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสของลูกค้า คู่ค้า ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย (ผู้มีอำนาจ) ตราบใดที่ CM Trade ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากลูกค้าเเสดงว่าผู้อนุญาตไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าอนุญาตให้ CM Trade พึ่งพาและดำเนินการตามคำสั่งเเละการอนุญาต หรือข้อมูลที่ดูเหมือนว่าจะได้รับจากผู้อนุญาต วิธีการที่เป็นผลลัพธ์รวมถึงการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารโดยได้รับการอนุมัติจากลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าเห็นด้วยว่า (i) CM Trade ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามคำสั่ง และไม่จำเป็นต้องปรึกษาความถูกต้องของคำสั่งและถือว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยผู้มีอำนาจ (ii) ไม่ว่าในกรณีใด CM Trade ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งหรือลายเซ็นของแต่ละกรณี (iii) ในกรณีของ CM Trade ที่ทำโดยสุจริตและปราศจากความประมาท ลูกค้าจะรับความเสี่ยงทั้งหมดจากคำสั่งที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งออกโดยตัวแทน พนักงาน หรือตัวแทนใดๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมด ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ความเสียหาย ค่าดำเนินการ การเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือข้อเรียกร้อง และรับประกันว่า CM Trade จะไม่รับผิดชอบหรือชดเชย และ CM Trade จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากสถานการณ์ข้างต้น รวมถึงการกระทำที่เกิดขึ้นจริงจาก CM Trade ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการปฏิเสธที่จะดำเนินการ คำสั่งหรือข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับ CM Trade รวมถึงคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการฉ้อฉลที่พนักงาน ตัวแทน หรือตัวแทนของลูกค้าได้รับ แม้ว่าคำสั่งนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าก็ตาม CM Trade มีสิทธิ์จำกัดจำนวนการสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าในแต่ละครั้ง CM Trade มีสิทธิ์จำกัดจำนวนและ/หรือจำนวนตำแหน่งทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับหรือถือครอง CM Trade จะพยายามดำเนินการตามคำสั่งที่เลือกที่จะยอมรับตามที่สั่งโดยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องบันทึกเสียงของลูกค้า CM Trade มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อหรือรับประกันการป้องกันความเสี่ยงในตลาด อย่างไรก็ตาม CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์ การกระทำ หรือการละเว้นที่ CM Trade ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล่าช้าในการส่งคำสั่งหรือข้อมูลเนื่องจากความล้มเหลวในการส่งหรือการสื่อสาร สิ่งอำนวยความสะดวกหรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ถูกต้อง

5.ข้อบังคับของรัฐบาล คู่สัญญา และระบบระหว่างธนาคาร
ธุรกรรมทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบังคับ จารีตประเพณี การใช้ คำวินิจฉัย และการตีความของคู่สัญญาหรือตลาดระหว่างธนาคารอื่น ๆ (และองค์กรสำนักหักบัญชี ถ้ามี) การดำเนินธุรกรรม และกฎหมายฮ่องกงที่บังคับใช้ทั้งหมด หากพระราชกฤษฎีกาผ่านไปหลังจากนั้น หรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล มีผลผูกพันกับ CM Trade ส่งผลกระทบหรือขัดแย้งกับข้อใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ข้อที่ได้รับผลกระทบจะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่โดยพระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ข้อกำหนดอื่นๆ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ลูกค้ารับทราบว่าธุรกรรมทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบดังกล่าว

6.ความยินยอมในการทำธุรกรรมข้าม
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าสถานการณ์ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น กล่าวคือ บุคลากรทางธุรกิจ กรรมการ บริษัทในเครือ บุคคนในเครือ พนักงาน ธนาคารหรือพนักงานธนาคาร ตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องของCM Trade เเละ CM Trade อาจเป็นบัญชีของลูกค้า คู่สัญญา นายหน้าหรือตัวการหลักในการเทรด ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการธุรกรรมข้างต้น ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือข้อบังคับหรือข้อบังคับที่เป็นไปได้ของธนาคาร สถาบัน การแลกเปลี่ยนหรือค่าคอมมิชชันการซื้อขายที่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและขาย หรือข้อจำกัดและเงื่อนไขที่เป็นไปได้ของหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

7.การชำระบัญชีและการค้างชำระเงิน
ในกรณีต่อไปนี้:
(a)การเสียชีวิตของลูกค้าหรือคำแถลงของศาลเกี่ยวกับความไร้ความสามารถ
(b)ลูกค้ายื่นฟ้องล้มละลายหรือแต่งตั้งผู้ดูแลทรัพย์สิน หรือลูกค้าโดยอัตโนมัติและเฉยเมยในการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน
(c)ยึดบัญชีใด ๆ ของลูกค้าที่เปิดใน CM Trade
(d)มาร์จิ้นไม่เพียงพอ หรือ CM Trade ตกลงว่าหลักประกันใด ๆ ที่ใช้เพื่อปกป้องบัญชีหนึ่งบัญชีหรือมากกว่าของลูกค้านั้นไม่เพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัยของบัญชี โดยไม่คำนึงถึงราคาตลาดในขณะนั้นเป็นอย่างไร
(e)ลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นภายใต้ข้อตกลงนี้กับ CM Trade
(f)สถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ CM Trade ควรใช้มาตรการป้องกัน CM Trade มีดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(i)เงินทุนหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าเก็บไว้หรือควบคุมด้วย CM Trade เพื่อหักล้างหนี้ของลูกค้าที่มีต่อ CM Trade โดยตรงหรือเนื่องจากการค้ำประกัน
(ii)ซื้อหรือขายคำสั่งที่เกี่ยวกับ Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้า
(iii)ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ค้างชำระใดๆ หรือทั้งหมด หรือข้อผูกมัดอื่นๆ ที่ทำในนามของลูกค้า การดำเนินการใดๆ ข้างต้นอาจไม่เป็นเงื่อนไขสำหรับ: ก็คือต้องบริการมาร์จิ้นหรือเพิ่มมาร์จิน หรือแจ้งการตัดสินใจซื้อ-ขายให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ตัวแทนส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้สืบทอด ผู้มอบหมายหรือผู้โอน ฯลฯ และไม่ว่าผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องจะเป็นของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อชำระโพซิชั่น long หรือ short ของลูกค้า เพื่อสร้างการตัดสินใจของ CM Trade มีประโยชน์ต่อการปกป้องหรือลดความแตกต่างของราคาหรือราคาเดียวกันของตำแหน่งที่มีอยู่ของลูกค้า ตามวิจารณญาณและดุลยพินิจของ CM Trade กิจกรรมการซื้อและการขายที่กล่าวไว้ที่นี้สามารถดำเนินการผ่านธนาคารใดๆ หรือตลาดการค้าอื่น ๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่บ่อยครั้ง หรือขายทอดตลาดเอกชน CM Trade สามารถซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่มีสิทธิ์แลกซื้อ ตามคำขอของ CM Trade ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อยอดค้างชำระในบัญชีของตนตลอด และเมื่อบัญชีของพวกเขาถูกปิดทั้งหมดหรือบางส่วนโดย CM Trade หรือตัวเอง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อยอดเงินคงเหลือของตนตลอด หากเงินทุนที่ได้รับจากการปิดสถานะภายใต้การอนุญาตนี้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระให้กับ CM Trade ตามที่การร้องขอ ลูกค้าจะชำระเงินตามจำนวนที่ค้างชำระ หนี้คงค้างทั้งหมด และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องทันที (คำนวณดังนี้: อัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารของ CM Trade ในขณะนั้นบวกอีก 3% หรืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายกำหนด เลือกอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า) และค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมพยาน ค่าเดินทาง ฯลฯ หาก CM Trade ชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเนื่องจากบัญชีของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย CM Trade อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการรวมบัญชีภายใต้ชื่อลูกค้าและหักล้างส่วนที่เกินกับยอดเดบิตระหว่างบัญชี

8.การรับผิดชอบของความเสี่ยง
การรับผิดชอบของความเสี่ยง ลูกค้ารับผิดชอบการลงทุนในธุรกรรมเลเวอเรจหรือการซื้อขายเลเวอเรจเป็นการเก็งกำไร มีความเสี่ยงสูง เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนได้เกินกว่าเงินฝากมาร์จิ้น ลูกค้าเข้าใจว่าเนื่องจากความต้องการมาร์จิ้นที่ต่ำสำหรับ Forex และธุรกรรม CFD สินค้าโภคภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงในราคาของ Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนจำนวนมาก ซึ่งอาจเกินเงินลงทุนของลูกค้าและเงินฝากมาร์จิ้น ลูกค้ารับประกันว่าเขายอมรับและสามารถแบกรับความเสี่ยงของ Forex และธุรกรรม CFD สินค้าโภคภัณฑ์ การเงิน หรืออื่นๆ และลูกค้าตกลงที่จะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อขายหรือคำแนะนำที่จัดทำโดย CM Trade หรือพนักงาน ตัวแทน หรือตัวแทน CM Trade การค้าจะรับผิดชอบต่อการขาดทุนจากการซื้อขาย ลูกค้าตระหนักดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันผลกำไรหรือขาดทุนในการซื้อขาย Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ ลูกค้ารับทราบว่าไม่ได้รับการค้ำประกันดังกล่าวจาก CM Trade หรือตัวแทนใด ๆ หรือผู้แนะนำ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมกับ CM Trade และไม่ได้ทำข้อตกลงนี้ตามการรับประกันใด ๆ ข้างต้น

9.ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์หากลูกค้าสั่งให้ CM Trade เข้าสู่ธุรกรรมสกุลเงิน:
(a)กำไรหรือขาดทุนใด ๆ จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาจะเป็นภาระของลูกค้าทั้งหมด
(b)เงินฝากมาร์จิ้นเริ่มต้นหรือที่ตามมาทั้งหมดจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และจำนวนเงินจะกำหนดโดย CM Trade โดยใช้ดุลยพินิจโดยอิสระ
(c)Luohui Group ได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเงินในบัญชีของลูกค้าออกหรือเข้าสู่ Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์เป็นการเรียกเงินประกันในราคาที่กำหนดโดยการใช้ดุลยพินิจโดยอิสระตามราคา Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากในขณะนั้น

10.ความรับผิดชอบของ CM Trade
CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งคำสั่งซื้อ เนื่องจากความล้มเหลวของการส่งหรือการสื่อสาร ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเหตุผลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการคาดการณ์ของ CM Trade CM Trade จะรับผิดชอบเฉพาะการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ ความผิดโดยเจตนา หรือการฉ้อฉลของ CM Trade เท่านั้น CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้แนะนำหรือผู้เข้าร่วมรายอื่นที่ว่าจ้างโดย CM Trade ตามข้อตกลงนี้

11.รายงานและการยืนยัน
รายงานการยืนยันคำสั่งซื้อและใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าจะถือว่าถูกต้อง มีข้อสรุปและมีผลผูกพันกับลูกค้า ยกเว้นลูกค้าจะคัดค้านและยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีภายในหนึ่งวันหลังจากได้รับแพลตฟอร์ม CM Trade หรือรายงานการจัดส่งอื่น ๆ การเรียกประกันจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน ยกเว้นจะมีการคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรทันที แทนที่จะส่งการยืนยันการทำธุรกรรมทางไปรษณีย์ CM Trade จะให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าเพื่อตรวจสอบบัญชีของพวกเขาได้ตลอดเวลา การคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าควรส่งไปยังที่อยู่สำนักงานล่าสุดที่ให้ไว้ในหน้าเว็บ CM Trade ที่อยู่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โปรดขอใบเสร็จรับเงินคืน หากไม่มีการคัดค้าน การกระทำทั้งหมดที่ดำเนินการโดย CM Trade หรือผู้แนะนำก่อนที่ลูกค้าจะได้รับรายงานข้างต้นจะถือว่าได้รับการอนุมัติ การที่ลูกค้าไม่ได้รับการยืนยันการทำธุรกรรมจะไม่เป็นการปลดเปลื้องภาระหน้าที่ในการคัดค้านที่กล่าวถึงข้างต้น โปรดดูที่ "ยินยอมให้ส่งการยืนยันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงิน"

12.การสื่อสาร
รายงาน ข้อความ ประกาศ และการสื่อสารอื่น ๆ อาจถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้า ที่อยู่ในแบบฟอร์มใบสมัคร หรือที่อยู่อื่น ๆ ที่ลูกค้าระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึง CM Trade เป็นครั้งคราว การสื่อสารทั้งหมดที่ส่งไม่ว่าจะทางไปรษณีย์ โทรเลข หรือวิธีอื่นๆ เมื่อส่งไปยังหน่วยงานไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับโดยหน่วยงานที่ส่ง จะถือว่าได้ส่งโดย CM Trade และถือว่าได้ส่งถึงลูกค้าแล้ว โดยไม่คำนึงถึงลูกค้าได้รับจริงหรือไม่

13.ค่าใช้จ่าย
ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมผู้แนะนำ ค่าคอมมิชชั่น และบริการพิเศษ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเบี้ยประกันภัยและส่วนลด ค่าธรรมเนียมรายงาน ค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน ค่าธรรมเนียมการยกเลิกคำสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียมการโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ที่เกิดจากบริการที่จัดทำโดย CM Trade ค่าธรรมเนียม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสถาบันระหว่างธนาคาร ธนาคาร ตลาดสัญญา หรือองค์กรกำกับดูแลหรือองค์กรกำกับดูแลตนเองอื่นๆ) CM Trade อาจเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม /หรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าตกลงที่จะชำระดอกเบี้ย CM Trade ตามจำนวนเงินที่ค้างชำระ (วิธีการคำนวณมีดังนี้: อัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารหลัก CM Trade ทั่วไปบวก 3% หรืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายกำหนด เลือกอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า) ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ CM Trade ลูกค้าอนุญาตให้ CM Trade หักค่าธรรมเนียมข้างต้นจากบัญชีของพวกเขา ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการโอนที่กำหนดโดย CM Trade เมื่อพวกเขาสั่งให้ CM Trade โอนโพสิชันที่เปิดอยู่ในบัญชี กองทุน /หรือทรัพย์สินไปยังสถาบันอื่น CM Trade ยืนยันว่าราคาทั้งหมดที่เสนอให้กับลูกค้านั้นไม่รวมของสมนาคุณและส่วนลด ขึ้นอยู่กับ Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากที่ซื้อขาย เบี้ยประกันภัยหรือส่วนลดจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้า รวมถึงการซื้อหรือขาย เบี้ยประกันภัยหรือส่วนลดจะถูกปรับเป็นประจำ และลูกค้าควรอ่านการแก้ไขออนไลน์ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาลเป็นการส่วนตัวสำหรับธุรกรรมหรือผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมการซื้อขาย ลูกค้าตกลงที่จะหักหรือหักภาษีหรือค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยตรงจากบัญชีของลูกค้าเมื่อครบกำหนด

14.เงินฝากมาร์จิ้นและการเตรียมการถอน
ลูกค้าจะต้องจัดหาและรักษาจำนวนเงินมาร์จิ้นที่กำหนดโดย CM Trade เป็นครั้งคราวไปยัง CM Trade จำนวนหลักประกันนี้อาจสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดโดยคู่สัญญา CM Trade อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นได้ตลอด ลูกค้าตกลงว่าเมื่อ CM Trade ส่งคำขอให้ฝากเงินทันที และปฏิบัติตามข้อกำหนดมาร์จิ้นทั้งหมดโดยทันทีด้วยวิธีการโอนที่กำหนดโดย CM Trade และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งเงินและโอน รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ลูกค้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า CM Trade ต้องการเวลาในการดำเนินการฝากเงินของลูกค้า ลูกค้าอาจไม่สามารถใช้มาร์จิ้นที่เพิ่งฝากเป็นเงินฝากสำหรับสถานะใหม่ได้ทันที และไม่สามารถใช้เป็นมาร์จิ้นเพิ่มเติมได้ ลูกค้าตกลงที่จะแบกรับทั้งหมด เนื่องจากความล้มเหลวในเวลา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเรียกเงินประกันและเผชิญกับการสูญเสียจากการบังคับชำระบัญชี การขาดทุนอาจเกินอัตรากำไรขั้นต้นเริ่มต้นที่ลงทุนโดยลูกค้า CM Trade อาจชำระบัญชีของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ แม้ว่า CM Trade จะไม่ใช้สิทธิ์นี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าได้สละสิทธิ์นี้ ข้อกำหนดมาร์จิ้นในอดีตใดๆ ของ CM Trade จะไม่ขัดขวาง CM Trade จากการเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นข้างต้นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้ามีสิทธิ์แจ้ง CM Trade ได้ทุกเมื่อเพื่อถอนการชำระเงินสดที่ระบุ และลูกค้าตกลงว่าค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโอนเงินและการโอน รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องตกเป็นภาระโดยลูกค้า ลูกค้าเข้าใจดีว่า CM Trade ต้องการเวลาในการดำเนินการถอนเงินของลูกค้า และลูกค้าอาจไม่ได้รับจำนวนเงินที่ถอนในทันที ลูกค้าตกลงที่จะไม่ถือ CM Trade รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการถอนในทันที ลูกค้ายืนยันว่าเมื่อมีการออกคำขอถอนเงิน CM Trade จะหักจำนวนเงินจากยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าทันที

15.สำหรับบัญชีร่วม หากมีบุคคลธรรมดามากกว่าหนึ่งรายดำเนินการข้อตกลงนี้ในฐานะลูกค้า บุคคลธรรมดาเหล่านี้ตกลงที่จะรับผิดชอบร่วมกันและเป็นรายบุคคลของข้อตกลงนี้ ในการเปิดบัญชีร่วม เจ้าของบัญชีแต่ละรายจะต้องลงนามในสำเนาเอกสารระบุตัวตน และจะใช้ตัวอย่างลายเซ็นในการตรวจสอบ นอกจากนี้ ในการถอนเงิน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือปิดบัญชี ต้องกรอกแบบฟอร์มที่ CM Trade ให้ไว้ และเจ้าของบัญชีแต่ละรายจะต้องเซ็นชื่อและส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากหน้าเว็บทางการของ CM Trade บัญชีร่วมถือโดยเจ้าของบัญชีมากกว่าหนึ่งราย ("ผู้ถือบัญชีร่วม"):
(a)ความรับผิดชอบและภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้จะถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันและหลายฝ่าย และการระบุลูกค้าจะถูกนำไปใช้กับเจ้าของบัญชีร่วมแต่ละราย
(b)การยืนยันอำนาจในการจัดการกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้อย่างอิสระ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินธุรกรรมและการรับการติดต่อและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
(c)มีอำนาจในการรับหรือถอนเงินหรือฝากเงินในนามของบัญชี
(d)การดำเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับบัญชีและซื้อขายกับ CM Trade ได้เต็มสิทธิ์ CM Trade มีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ทุกฝ่ายในบัญชีดำเนินการร่วมกันในเรื่องบัญชี CM Trade มีสิทธิไล่เบี้ยและควบคุมผลประโยชน์ของบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีร่วมของผู้ถือบัญชีร่วมแต่ละรายสำหรับหนี้ค้างชำระทั้งหมดของบัญชีที่เกี่ยวข้อง หากเจ้าของบัญชีร่วมหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นเสียชีวิตควรแจ้ง CM Trade เป็นลายลักษณ์อักษรและแสดงใบมรณบัตร ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนถึงวันที่แจ้งจะถูกหักออกจากบัญชี เจ้าของบัญชีร่วมแต่ละคนจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน

16.การสละสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่สามารถสละสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นการสละสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยลูกค้าและผู้บังคับบัญชาที่ได้รับอนุญาตของ CM Trade กระบวนการสื่อสารใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาในข้อตกลง หรือความล้มเหลวของ CM Trade หรือตัวแทนอื่น ๆ ในการยืนยันสิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงภายใต้สถานการณ์ใด ๆ หรือหลาย ๆ สถานการณ์จะไม่ถูกตีความทางอ้อมว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ไม่มีการยอมรับหรือบังคับใช้ข้อตกลงหรือคำสั่งปากเปล่า

17.การสิ้นสุด
ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุด และลูกค้าสามารถยุติข้อตกลงได้ตลอดเวลา ตราบใดที่ลูกค้าไม่ได้ถือ Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์แบบเปิด ไม่มีหนี้ต่อ CM Trade และสำนักงาน CM Trade ได้รับหนังสือแจ้งการสิ้นสุดเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อใดก็ตามที่ CM Trade ส่งหนังสือแจ้งการสิ้นสุดให้กับลูกค้า มีผลบังคับตั้งเเต่ปิดตลาดในวันที่แจ้งให้ทราบ โดยมีเงื่อนไขว่าการยกเลิกจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมใดๆ ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ และจะไม่ปลดเปลื้องภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือความรับผิดของลูกค้าสำหรับการค้างชำระใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้

18.ค่าชดเชย
ลูกค้าควรตกลง หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของตนได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว หรือเพราะการรับรองหรือการรับประกันไม่เป็นความจริงหรือถูกต้อง และนำหนี้สิน ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ มาสู่ CM Trade รวมถึงค่าทนายความ ลูกค้าจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ CM Trade หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอดและผู้โอนสิทธิ์ และดูแลไม่ให้เกิดความเสียหาย ลูกค้ายังตกลงที่จะจ่าย CM Trade ทันทีสำหรับความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายความที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ หากการสูญเสียมาจาก:
(i)พฤติกรรมของลูกค้า: พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้อนุญาตหรือการละเว้นของพวกเขา
(ii)ลายเซ็นปลอม: ลายเซ็นปลอมหรือลายเซ็นที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชีหรือเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้
(iii)ความล้มเหลว: ระบบล้มเหลว อุปกรณ์ล้มเหลว หรือระบบหยุดชะงัก หรือระบบขาดตลาด (ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของลูกค้าหรือของ CM Trade)
(iv)ความล่าช้า: ความล่าช้า ความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดในการดำเนินการตามคำสั่งใดๆ
(v)ข้อมูล: สำหรับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ที่ได้รับจากลูกค้า CM Trade จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือชดเชยความสูญเสีย

19.การยอมรับจากลูกค้าผู้อ้างอิงการค้า
(i) คำแนะนำของตลาดและข้อมูลใด ๆ ที่จัดทำให้กับลูกค้าโดย CM Trade หรือบุคคลภายในของบริษัทอื่น ๆ ไม่ถือเป็นการเชิญชวนให้ซื้อหรือขายสัญญา Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก หรือการร้องขอให้ซื้อหรือขายสัญญา Forex และสัญญา CFD สินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก
(ii) การรับรองและข้อมูลดังกล่าว แม้ว่าจะอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่ CM Trade เชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่อาจอิงตามความเห็นของโบรกเกอร์ทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สมบูรณ์หรือได้รับการยืนยัน
(iii) CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลหรือคำแนะนำการซื้อขายที่ให้แก่ลูกค้า และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว ลูกค้ารับทราบว่า CM Trade /หรือผู้บริหาร กรรมการ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนอาจถือ Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก หรือตั้งใจที่จะซื้อหรือขาย Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก และธุรกรรมดังกล่าวจะยังเป็น ได้รับคำแนะนำทางการตลาด ตำแหน่งทางการตลาดของ CM Trade หรือเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ บริษัทในเครือ บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน อาจไม่สอดคล้องกับคำแนะนำที่ลูกค้าได้รับจาก CM Trade ลูกค้ารับทราบว่า CM Trade ไม่ได้รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลกระทบทางภาษีหรือการปฏิบัติต่อสัญญา

20.การรับรองและรับประกันของลูกค้า:
(a) ลูกค้ามีจิตใจดี บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถตามกฎหมาย
(b) ลูกค้าขอรับประกันว่าแม้จะมีคำตัดสินที่ขัดแย้งกันในภายหลัง ยกเว้นตามที่ระบุไว้ใน (a) ลูกค้ามีความสามารถเพียงพอใน Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์
(c) ปัจจุบัน ลูกค้าไม่ได้ถูกจ้างงานโดยบริษัทแลกเปลี่ยนใด ๆ บริษัทใด ๆ ที่บริษัทแลกเปลี่ยนมีทุนเป็นส่วนใหญ่ สมาชิกของการแลกเปลี่ยนใด ๆ หรือบริษัทใด ๆ ที่ลงทะเบียนในการแลกเปลี่ยน ธนาคาร ทรัสต์หรือบริษัทประกันภัยใด ๆ เมื่อลูกค้ายอมรับการจ้างงานข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งสำนักงานใหญ่ของธุรกิจ CM Trade เป็นลายลักษณ์อักษรทันที
(d) ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในส่วนข้อมูลของหนังสือเล่มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ ลูกค้าจะแจ้ง CM Trade ทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(e) ลูกค้าควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ รวมถึงการได้รับความยินยอมจากรัฐบาลหรือฝ่ายอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นใดที่จะต้องปฏิบัติตามในภูมิภาคหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ตลอดจนชำระภาษีซ้อน ภาษีศุลกากร และจำนวนเงินอื่น ๆ ในท้องถิ่น เนื่องจากการใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อ ธุรกรรม เมื่อลูกค้าซื้อขายบนแพลตฟอร์มนี้จะถือว่าลูกค้าได้ประกาศต่อ CM Trade ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ โปรดปรึกษาที่ปรึกษาอย่างมีมืออาชีพ

21.การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยต่อ CM Trade นั้นแสดงถึงสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของลูกค้าอย่างถูกต้อง ลูกค้ารับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าในการพิจารณามูลค่าสุทธิ สินทรัพย์และหนี้สินได้รับการคำนวณอย่างรอบคอบ และหนี้สินจะถูกหักออกจากสินทรัพย์เพื่อกำหนดมูลค่าสุทธิที่ลูกค้าให้ไว้ในข้อมูลทางการเงิน ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าเมื่อกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ ลูกค้าจะรวมถึงเงินสด/หรือรายการเทียบเท่าเงินสด หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง(ไม่รวมที่อยู่อาศัยหลัก)มูลค่าเงินสดของประกันชีวิตและทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าในการกำหนดหนี้สิน ลูกค้ารวมถึงตั๋วสัญญาใช้เงินที่จ่ายให้กับธนาคาร(รับประกันหรือค้ำประกันไม่หมุนเวียน)ตั๋วสัญญาใช้เงินที่จ่ายให้ญาติ เงินกู้จำนองที่จ่ายให้กับอสังหาริมทรัพย์(ไม่รวมที่อยู่อาศัยพื้นฐาน)และพันธบัตรอื่น ๆ ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าในการพิจารณาสินทรัพย์สภาพคล่อง ลูกค้ารวมเฉพาะสินทรัพย์ที่สามารถชำระบัญชีได้อย่างรวดเร็ว(ภายในหนึ่งวัน)ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงส่วนของสินทรัพย์ของลูกค้าที่อาจใช้เป็นทุนความเสี่ยง ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าความเสี่ยงของกองทุนก็คือจำนวนเงินของกองทุนนั่นคือลูกค้าเต็มใจที่จะรับความเสี่ยง และแม้ว่าการสูญเสียจะไม่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อไลฟ์สไตล์ของลูกค้าก็ตาม หากสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้มูลค่าสุทธิ สินทรัพย์สภาพคล่อง /หรือทุนของลูกค้ามีความเสี่ยงลดลง ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ CM Trade ทราบทันที

22.ไม่มีการรับประกันผลกำไรหรือการจำกัดการขาดทุน
ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าไม่ได้ลงนามในข้อตกลงแยกต่างหากกับผู้แนะนำของลูกค้าหรือพนักงานหรือตัวแทนของ CM Trade ใด ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมในบัญชี CM Trade รวมถึงข้อตกลงใด ๆ เพื่อรับประกันผลกำไรของบัญชีหรือจำกัดการขาดทุน และลูกค้ายอมรับว่ามีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที CM Trade ข้อตกลงดังกล่าว นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงว่าหากข้อความใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายแตกต่างจากข้อความแจ้งที่ลูกค้าได้รับจาก CM Trade ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ CM Trade ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าเข้าใจว่าต้องให้การอนุญาตก่อนดำเนินการธุรกรรมแต่ละรายการ ยกเว้นลูกค้าจะอนุญาตแก่บุคคลอื่นโดยการลงนามการอนุญาตธุรกรรมของ CM Trade (LPOA) และการทำธุรกรรมที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ จะต้องได้รับการพิจารณาจาก CM Trade ตามข้อกำหนดการแจ้งเตือนของข้อตกลงการทำธุรกรรม หากลูกค้าไม่แจ้ง CM Trade ทันทีเกี่ยวกับความเสียหายหรือหนี้สินที่เกิดจากข้อพิพาท ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ CM Trade เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ประกาศภายใต้ข้อนี้จะต้องส่งไปยังสำนักงานของ CM Trade

23.รายงานเครดิต
ลูกค้าอนุญาตให้ CM Trade หรือตัวแทนในนามของ CM Trade ตรวจสอบสถานะเครดิตของลูกค้าและติดต่อ CM Trade เพื่อวัตถุประสงค์นี้ตามความเหมาะสม (ทั้งหมด) ธนาคาร สถาบันการเงิน และหน่วยงานสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ลูกค้าอนุญาตให้ CM Trade ตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนในปัจจุบันและในอดีตของพวกเขา และติดต่อ CM Trade สำหรับตัวแทนจำหน่ายฟิวเจอร์ส ตลาดแลกเปลี่ยน นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย ธนาคาร และศูนย์ข้อมูลทางกฎหมายตามที่เห็นสมควร หากลูกค้าส่งคำขอไปยัง CM Trade เป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าอาจได้รับอนุญาตให้คัดลอกบันทึกข้างต้นโดยลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

24.การบันทึก
ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าระหว่างลูกค้ากับ CM Trade หรือเจ้าหน้าที่อาจได้รับการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่คำนึงว่าจะใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือไม่ ลูกค้าตกลงเพิ่มเติมว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้การบันทึกหรือการถอดเสียงดังกล่าวเป็นหลักฐานในข้อพิพาทหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือ CM Trade ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่า CM Trade ลบการบันทึกดังกล่าวเป็นประจำตามขั้นตอนทางธุรกิจที่กำหนดไว้

25.การยินยอมในเขตอำนาจศาลและพื้นที่อำนาจศาล
ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ การละเมิดการยกเลิกสัญญา หรือสัญญาเป็นโมฆะจะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการเริ่มในวันที่อนุญาโตตุลาการตามกฎอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

26.การปรับเปลี่ยนข้อตกลง
ลูกค้าเข้าใจ ยืนยัน และตกลงว่า CM Trade อาจแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว และ CM Trade จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยการเผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของบริษัท ลูกค้าควรตรวจสอบการแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

27.การขยายเวลาของวันที่คำนวณ
Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดจะแสดงในบัญชีของลูกค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันซื้อขาย และจะถูกชำระภายใน 48 ชั่วโมง และจะใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินในการชำระบัญชี ตำแหน่งที่เปิดอยู่จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากเพิ่มอีก 48 ชั่วโมง ยกเว้น (i) ลูกค้าจะให้คำแนะนำที่น่าพอใจสำหรับการจัดส่ง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมของ CM Trade ค่าธรรมเนียมปกติและค่าธรรมเนียมในการจัดส่งซ้ำ (ii) CM Trade ยอมรับคำสั่งของลูกค้าและมีดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการป้องกันความเสี่ยงจาก Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ ลูกค้าควรระบุว่าจะส่งมอบหรือป้องกันความเสี่ยงก่อนเที่ยงของวันทำการก่อนวันที่ชำระราคา Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ หากไม่มีคำสั่งในทันทีจากลูกค้า CM Trade มีอำนาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าจะขยายสถานะสกุลเงินของบัญชี CM Trade ทั้งหมดหรือบัญชีใดของลูกค้า และลูกค้าเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงเอง บัญชีของลูกค้าจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการขยายเวลาของ Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์

28.ข้อตกลงการจำนอง
เงินทุน สกุลเงิน และทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกค้าทั้งหมด หากพวกเขาถือครองโดย CM Trade หรือบริษัทในเครือได้ตลอดเวลาสำหรับลูกค้า (เป็นรายบุคคล ร่วมกับผู้อื่น หรือเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับบุคคลอื่นใด) หรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของ CM Trade เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย) ในตลอดเวลา ทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกใช้เป็นหลักประกันโดย CM Trade และอาจอยู่ภายใต้ภาระผูกพันสามัญและสิทธิในการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากภาระผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ CM Trade โดยไม่คำนึงถึง ของลูกค้า จำนวนบัญชีที่เปิดใน CM Trade เเละCM Trade อาจใช้ดุลยพินิจได้ตลอดเวลาหรือเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อลงทุนหรือโอนเงินทั้งหมดของลูกค้า สกุลเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ไปยังบัญชีใด ๆ ของลูกค้า ในที่นี้ ลูกค้าอนุญาตให้ CM Trade จดจำนอง จำนองซ้ำ ลงทุนหรือยืมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกค้าเป็นหลักทรัพย์หรือหลักประกัน เป็นรายบุคคลหรือร่วมกับทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นๆ แก่ CM Trade เองหรือฝ่ายอื่นๆ CM Trade ไม่จำเป็นต้องคืนทรัพย์สินที่เทียบเท่ากับ CM Trade ให้กับลูกค้ารายอื่นในตลอดเวลา การอนุญาตนี้ใช้กับบัญชีทั้งหมดที่เปิดโดย CM Trade สำหรับลูกค้า และยังคงมีผลสมบูรณ์จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินเต็มจำนวน (ค้างชำระ) ของบัญชีทั้งหมด หรือ CM Trade ได้ออกประกาศการยกเลิกจากสำนักงาน

29.การโอนสิทธิ์
CM Trade อาจมอบสิทธิ์หรือข้อผูกมัดของข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับทุกคนโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าหรือการอนุมัติจากลูกค้า

30.การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลมาตรฐานที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ ลูกค้าควรทราบว่า Forex และการซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์บนมาร์จิ้นเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดในตลาดการเงิน และเหมาะสำหรับนักลงทุนและสถาบันที่มีประสบการณ์เท่านั้น บัญชีที่เปิดที่ CM Trade ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อขาย Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ด้วยอัตราส่วนเลเวอเรจสูง (สูงถึง 100 เท่าของทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า อัตราส่วนเลเวอเรจอาจได้รับการแก้ไขโดย CM Trade เป็นครั้งคราวหรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) เมื่อคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด เงินทุนที่เก็งกำไรในตลาด Forex และตลาดซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์จะต้องเป็นทุนร่วมลงทุน และการสูญเสียจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลหรือสถาบันของลูกค้า หากที่ผ่านมาลูกค้าเคยลงทุนในตราสารการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเท่านั้น ลูกค้าอาจต้องเรียนรู้ Forex และการซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์ก่อนการซื้อขายอย่างเป็นทางการ ลูกค้าต้องตระหนักว่าหากแนวโน้มของตลาดไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดไว้เมื่อทำการซื้อขาย Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ ลูกค้าอาจสูญเสียเงินทั้งหมดที่ฝากไว้ใน CM Trade เป็นมาร์จิ้นเริ่มต้น หากลูกค้าต้องการลงทุนของลูกค้าต่อไป ลูกค้าต้องยืนยันว่าเงินของลูกค้าเป็นกองทุนร่วมทุนอย่างแท้จริง และการสูญเสียเงินเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อวิถีชีวิตของลูกค้าหรือทำให้แผนการเกษียณอายุในอนาคตของลูกค้าเสียหาย นอกจากนี้ ลูกค้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงธรรมชาติและความเสี่ยงของ Forex และการลงทุน CFD สินค้าโภคภัณฑ์ และความสูญเสียที่ลูกค้าได้รับระหว่างการลงทุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สาม

31.การยืนยันอีเมล
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้ CM Trade ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

32.การยืนยันที่อยู่
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในที่อยู่ติดต่อของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้ CM Trade ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

33.การอนุมัติการโอนเงิน
ลูกค้าตกลงว่า CM Trade อาจโอนบัญชีที่ถือโดยลูกค้าคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นเข้าและออกจากบัญชีของลูกค้ารายอื่นใน CM Trade หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติเมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของ CM Trade และบริษัทในเครือ บัญชีที่เปิดกับสถาบันหรือบริษัทในเครือ

34.ตกลงที่จะส่งการยืนยันธุรกรรมและใบเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ลูกค้าตกลงว่า แทนที่จะส่งไปรษณีย์และอีเมล ข้อมูลบัญชีของลูกค้าและการยืนยันธุรกรรมสามารถให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม CM Trade – ลูกค้าจะเข้าสู่ระบบบัญชีผ่านแพลตฟอร์ม CM Trade เพื่อดูข้อมูลบัญชีของเขา CM Trade จะเผยแพร่กิจกรรมบัญชีทั้งหมดของลูกค้าและลูกค้าจะสามารถรับรายงานกิจกรรมบัญชีรายวัน รายเดือน และรายปี (รวมถึงรายงานสำหรับธุรกรรมที่ดำเนินการแต่ละรายการ) ข้อมูลบัญชีจะพร้อมใช้งานอัปเดตภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากธุรกรรมแต่ละรายการเสร็จสิ้น การโพสต์ข้อมูลบัญชีบนบัญชีออนไลน์ของลูกค้าจะถือเป็นการยืนยันการทำธุรกรรมและใบแจ้งยอดบัญชี ข้อมูลบัญชีจะรวมถึงการยืนยันธุรกรรมด้วยหมายเลขตั๋ว ราคาซื้อและขาย มาร์จิ้นที่ใช้ จำนวนเงินที่สามารถซื้อขายในมาร์จิ้น รายงานกำไรขาดทุน และโพสิชันทั้งหมดและคำสั่งซื้อขายคงค้างได้ทุกเวลา ลูกค้าสามารถเขียนแจ้งได้ตลอดเวลาเเก่ CM Trade เพื่อการยุติความยินยอมนี้

35.นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CM Trade Co., Ltd. ("CM Trade") คือการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของลูกค้าตามกฎระเบียบข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการเปิดและรักษาบัญชี Forex และ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ และให้บริการจัดไฟแนนซ์และที่ปรึกษาทางการเงิน CM Trade มอบการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้อย่างเป็นความลับ ยกเว้นการอนุมัติทางกฎหมาย CM Trade จะไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลใดๆ เมื่อลูกค้าเปิดหรือรักษาบัญชีการซื้อขายที่ CM Trade ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของบริษัทเท่านั้น เช่น การประเมินความต้องการทางการเงินของลูกค้า การประมวลผลธุรกรรมของลูกค้า และข้อกำหนดอื่น ๆ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง บริการ ให้บริการซื้อขายทั่วไปและยืนยันตัวตนลูกค้าตามระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลที่ CM Trade จำเป็นต้องได้รับจากลูกค้าเพื่อดำเนินการ ได้แก่
(a)ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัครบัญชีของ CM Trade และรูปแบบอื่นๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลอาชีพ ทรัพย์สินและรายได้ เป็นต้น
(b)ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับลูกค้าและ CM Trade และบริษัทในเครือ
(c)ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานของบริษัทวิจัยลูกค้า
(d)ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนของลูกค้า เช่น เอกสารทางราชการ หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่

CM Trade จะใช้ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการเข้าถึงที่จำกัดสำหรับพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้า เพื่อให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องและแนะนำผลิตภัณฑ์ CM Trade ยังอนุญาตเฉพาะการสมัครบัญชีใหม่และผู้ตรวจสอบเครดิตเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดด้านขั้นตอนเหล่านี้มีไว้เพื่อปกป้องการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของลูกค้าและปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า CM Trade จะไม่เปิดเผยชื่อลูกค้าและข้อมูลส่วนตัว ขายหรือให้เช่ากับบุคคลใดๆ

เกี่ยวกับ Cookies:
Cookies คืออุปกรณ์ติดตามบนฮาร์ดดิสก์ของลูกค้า ซึ่งสามารถติดตามและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ของลูกค้า CM Trade อาจตั้งค่าและเข้าถึง Cookies CM Trade บนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเพื่อช่วยให้ CM Trade เข้าใจโฆษณาและโปรโมชั่นเหล่านั้นที่ดึงดูดลูกค้าให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CM Trade CM Trade และสาขาของบริษัทอาจใช้ Cookies ในผลิตภัณฑ์และบริการของ CM Trade เพื่อติดตามการเรียกดูของลูกค้าบนเว็บไซต์ CM Trade ข้อมูลที่รวบรวมและแบ่งปันนั้นไม่ระบุชื่อและไม่สามารถระบุเป็นรายบุคคลได้

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน
ดาวน์โหลดทันที

CM Trade แอปพลิเคชั่นมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

เพิ่มเติม