CM Trade

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับโบนัส

ดาวน์โหลด

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น CM Trade ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องเนื้อหา หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกหรือลิงก์ที่ตามมา เเละไม่รับผิดใด ๆ สำหรับการสูญหายหรือการสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหานี้หรือเนื้อหาอื่น ๆ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ CM Trade และอาจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือการเข้าถึงเดียวกันกับ CM Trade โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

1. ความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ตนานาชาติ:

เนื่องจาก CM Trade ไม่สามารถควบคุมความสามารถของสัญญาณ สัญญาณผ่านเครื่องรับและเราเตอร์ของอินเทอร์เน็ต โครงสร้างของอุปกรณ์ไคลเอนต์หรือความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อได้ CM Trade ไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการสื่อสาร การบิดเบือน หรือความล่าช้าในการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต

2. ความเสี่ยงด้านตลาดและการซื้อขายออนไลน์:

การซื้อขายโลหะมีค่าและการแลกเปลี่ยนฟอเร็กมีความเสี่ยงสูงและไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน โปรดดูสัญญาของลูกค้าสำหรับคำแนะนำโดยละเอียด ไม่ว่าการซื้อขายออนไลน์จะสะดวกเเค่ไหนและมีประสิทธิภาพเพียงใด ก็ไม่ได้ลดความเสี่ยงในการซื้อขายโลหะมีค่าและการแลกเปลี่ยนฟอเร็ก

3. การป้องกันรหัสผ่าน:

ลูกค้าต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายได้ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบต่อคำแนะนำทั้งหมดที่ส่งทางอีเมลและสำหรับทั้งทางอีเมล ทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรถึง CM Trade แม้ว่าจะส่งออกโดยบุคคลที่สามก็ตาม คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยรหัสผ่านและหมายเลขบัญชีของลูกค้า ตามวิจารณญาณของ CM Trade เชื่อกันว่าเป็นการอนุญาตเพียงผิวเผิน CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตที่ชัดเจนนี้ และไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้

4. ข้อผิดพลาดในการเสนอราคา:

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในใบเสนอราคาหรือราคาธุรกรรม CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อมาร์จิ้นไม่เพียงพอ ยอดคงเหลือ กำไรและขาดทุน หรือตำแหน่งในบัญชีที่เกิดจากข้อผิดพลาดนี้ ข้อผิดพลาดเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การเสนอราคาที่ไม่ถูกต้องโดยผู้ค้า การเสนอราคาของราคาตลาดที่นอกภาคนานาชาติ หรือข้อผิดพลาดในการเสนอราคาใดๆ (เช่น: ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่าย หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากบุคคลที่สาม) เมื่อทำการสั่งซื้อ ให้เผื่อเวลาเพียงพอสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งและเวลาสำหรับระบบในการคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการ หากราคาการดำเนินการหรือการตั้งค่าคำสั่งของคำสั่งนั้นใกล้เคียงกับราคาตลาดมากเกินไป คำสั่งนั้นอาจเรียกใช้คำสั่งอื่นๆ (โดยไม่คำนึงถึงประเภทคำสั่ง) หรือแจ้งเตือนมาร์จิ้น CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อการเตือนมาร์จิ้น ยอดคงเหลือในบัญชี หรือตำแหน่งบัญชี เนื่องจากระบบมีเวลาไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการคำสั่งหรือการคำนวณ ข้างต้นไม่ควรถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่ใบเสนอราคาหรือข้อผิดพลาดในการดำเนินการ CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงใดๆ ข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับใบเสนอราคาและข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรมสามารถแก้ไขได้โดยดุลยพินิจของ CM Trade เท่านั้น หากความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดใด ๆ เกิดจากสิ่งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะชดเชย CM Trade จากความเสียหาย

5. การเก็งกำไร:

อินเทอร์เน็ต ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ และข้อผิดพลาดในใบเสนอราคาบางครั้งทำให้ใบเสนอราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย CM Trade ไม่สะท้อนราคาตลาดตามเวลาจริงอย่างถูกต้อง "การเก็งกำไร" และ "การตัดอัตราแลกเปลี่ยน" หรือพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาเนื่องจากความล่าช้าของการเชื่อมต่อเครือข่าย ไม่สามารถมีอยู่ในตลาดการซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ที่ลูกค้าซื้อขายโดยตรงกับตัวแทนจำหน่าย CM Trade ไม่อนุญาตให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการเก็งกำไรบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท การค้าที่อาศัยโอกาสในการเก็งกำไร เนื่องจากความล่าช้าของราคาอาจถูกกลับรายการ CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขที่จำเป็นและปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมข้างต้น CM Trade อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว กำหนดให้ผู้ค้าเข้าแทรกแซงหรืออนุมัติคำสั่งซื้อขายทั้งหมด และหรือยุติบัญชีของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง CM Trade สามารถแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดจากการเก็งกำไรหรือการควบคุมราคาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวมันเอง CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนจนกว่าปัญหาข้างต้นจะได้รับการแก้ไข การดำเนินการหรือการแก้ไขใด ๆ ที่ระบุไว้ที่นี่จะไม่สร้างความเสียหายหรือทำให้ CM Trade สละสิทธิ์หรือค่าชดเชยใด ๆ ที่มีให้กับลูกค้าและพนักงาน

6. ราคา การดำเนินการคำสั่งและการจัดการแพลตฟอร์ม

CM Trade ห้ามมิให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบราคา การดำเนินการ และแพลตฟอร์มโดยเด็ดขาด หาก CM Trade สงสัยว่าบัญชีใดๆ เกี่ยวข้องกับการจัดการ CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและตรวจสอบบัญชี และหักกำไรที่ได้รับจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องออกจากบัญชีที่ต้องสงสัย CM Trade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง สำหรับบัญชีที่ต้องสงสัยว่ามีการยักย้ายถ่ายเท CM Trade อาจกำหนดให้ผู้ค้าเข้าแทรกแซง อนุมัติคำสั่งซื้อ และยุติบัญชีของลูกค้าที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว สำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการประทับเกินและหรือการยักย้าย CM Trade จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ CM Trade CM Trade อาจรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่เห็นสมควร การดำเนินการหรือการลงมติใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ได้เป็นการยกเว้นหรือลดทอนสิทธิ์หรือการเยียวยาของ CM Trade ต่อลูกค้าและพนักงาน ซึ่งทั้งหมดนี้สงวนไว้โดยชัดแจ้ง

7. การเปิดเผยข้อมูลการล้มละลาย

การทำธุรกรรมของลูกค้ากับ CM Trade ไม่ได้ดำเนินการในการแลกเปลี่ยน เมื่อ CM Trade ล้มละลาย ลูกค้าอาจไม่ได้รับลำดับความสำคัญในการชำระคืนหากพวกเขากู้คืนจาก CM Trade ของเงินที่ฝากหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำธุรกรรม ไม่มีการเรียกร้องบุริมสิทธิ์ ลูกค้าจะเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและจะได้รับการชดเชยกับเจ้าหนี้รายอื่นหลังจากชำระการเรียกร้องบุริมสิทธิ์เหล่านั้นแล้วเท่านั้น

8. หากลูกค้าส่งมอบการอนุญาตการทำธุรกรรมหรือการจัดการบัญชีของเขาให้กับบุคคลที่สาม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้แนะนำ") ไม่ว่าจะในลักษณะที่สมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อการเลือก ทำโดยลูกค้าหรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ CM Trade ไม่ได้รับรองหรือรับประกันใดสำหรับการซื้อขายของผู้แนะนำ CM Trade ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดกับลูกค้าเนื่องจากพฤติกรรมของการซื้อขายจากผู้แนะนำ CM Trade ไม่ได้ให้การสนับสนุนหรืออนุมัติโดยนัยหรือโดยตรงสำหรับวิธีการทำงานของผู้แนะนำการซื้อขาย หากลูกค้าอนุญาตให้ผู้แนะนำลูกค้าจัดการบัญชีของตน ลูกค้าจะดำเนินการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของลูกค้าเอง

9. CM Trade ไม่สามารถควบคุมเเละไม่สนับสนุน หรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือคำแนะนำที่ลูกค้าได้รับหรือจะได้รับจากผู้แนะนำหรือพนักงานอื่นใดที่ไม่ใช่ CM Trade (โปรดดูการเปิดเผยข้อมูลของผู้แนะนำ) หากผู้แนะนำหรือบุคคลภายนอกให้ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับโลหะมีค่าและการแลกเปลี่ยนฟอเร็กแก่ลูกค้า CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือคำแนะนำข้างต้นของลูกค้า ลูกค้าเข้าใจว่าผู้แนะนำหรือบุคคลภายนอกแต่ละราย รวมถึงผู้ขายที่ขายระบบซื้อขาย คอร์ส การวิจัย หรือคำแนะนำ อาจถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐหรือไม่ก็ได้ ลูกค้าควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ รวมถึงการข ความยินยอมจากรัฐบาลหรืออื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนอื่นใดที่ต้องปฏิบัติตามในภูมิภาคหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว และชำระภาษีซ้อนในท้องถิ่นเนื่องจากการใช้แพลตฟอร์มนี้ในการทำธุรกรรม ภาษีและจำนวนเงินอื่น ๆ เมื่อลูกค้าทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มนี้จะถือว่าลูกค้าได้ประกาศและรับประกันต่อ CM Trade ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ โปรดปรึกษาที่ปรึกษามืออาชีพ

10. ลูกค้าทุกคนต้องตระหนักว่าการรับประกันการคืนสินค้านั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้ CM Trade จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือการรับประกันใด ๆ ที่ทำโดย CM Trade พนักงาน/หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นสำหรับบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

11. แพลตฟอร์มนี้ห้ามไม่ให้ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์นี้อย่างเด็ดขาดเพื่อมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมด เช่น การฟอกเงิน การกดเงินสดด้วยบัตรเครดิต การลักลอบขนสินค้า การติดสินบนเชิงพาณิชย์ และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อกำหนดแผนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ใช้ในระดับสูงสุด หากพบธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่น่าสงสัย ไซต์นี้จะดำเนินการ วิธีการต่างๆ ที่มีให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับบัญชี การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เราไม่รับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้าที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้ควรใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้:
ห้ามมิให้ผู้อื่นยืมบัญชีผู้ใช้ของตนเอง
ห้ามให้เช่าหรือให้ยืมบัตรประจำตัวส่วนบุคคลของผู้ใช้
ห้ามให้เช่า ให้ยืม หรือเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น บัญชีผู้ใช้ บัตรธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝาก และรหัสผ่าน
ผู้ใช้ควรร่วมมืออย่างจริงจังกับแพลตฟอร์มเพื่อระบุตัวลูกค้า
เมื่อเลือกแพลตฟอร์ม ให้เลือกและใช้สถาบันการเงินบุคคลที่สามที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับกิจกรรมการชำระเงิน

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน
ดาวน์โหลดเลย

CM Trade แอปพลิเคชั่นมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

เพิ่มเติม